ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΔΒΜ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Στις 22 Οκτωβρίου του 2018 ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ νέα προκήρυξη με τίτλο: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) –ΝΕΑ ΦΑΣΗ».

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είναι Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελεί φορέα υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη τις : α) με αρ. Πρωτ. 13346/12-10-2016 Απόφαση Ένταξης της Ε.Υ.Δ και την τροποποίηση με αρ. πρωτ. 10722/11-04-2017 καθώς και την υπ΄αριθ. 5836/343/17.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ) απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙA ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τιςειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ και οι οποίες θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά ΒίουΜάθησης (Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.).

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΔΒΜ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων ΚΔΒΜ, όπως αυτά αναγράφονται στην πρόσκληση, στο πεδίο 1.2 των επιμορφώσεων ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ επιμορφώσεις στις Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων:

  1. Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων:  Το σεμινάριο μοριοδοτείται με δύο (2) μόρια στη γενική μοριοδότηση σύμφωνα με την  απόφαση υπ’ Αριθμ. 660/7/34350/19-10-2018 που εξήγγειλε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ».
  2. Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση:  Το σεμινάριο μοριοδοτείται με δύο (2) μόρια στο διδακτικό αντικείμενο των e-ΚΔΒΜ σύμφωνα με την  απόφαση υπ’ Αριθμ. 660/7/34350/19-10-2018 που εξήγγειλε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ»
  3. Σεμινάρια στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμεν θέσεων: Τα σεμινάρια μοριοδοτούνται με δύο (2) μόρια  σύμφωνα με την απόφαση υπ’ Αριθμ. 660/7/34350/19-10-2018 που εξήγγειλε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ».

Πραγματοποιήστε εγγραφή στα <e-learning> μοριοδοτούμενα σεμινάρια 400 ωρών και διεκδικείστε νέες θέες εργασίας ή συντηρήστε την ήδη υπάρχουσα. Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για τα νέα τμήματα, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής. 

Τα νέα τμήματα ξεκινούν στις 19 Νοεμβρίου. Εγγραφείτε μέχρι τις 16/11/18 και εξασφαλίστε προνομιακή τιμή. 

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).