Ποιες είναι οι δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;

Οι δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι δομές εκπαίδευσης ενηλίκων είναι: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Δημόσια και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ (ΙΕΚ του ΟΑΕΔ), Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής (ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής), Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ), Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.