Ενημέρωση Επιχειρήσεων για Δωρεάν Πρακτική Άσκηση Ανέργων (voucher)

Προς: Υπεύθυνο Επιχείρησης / Υπεύθυνο Προσωπικού

 Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε, για τη δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης ανέργων, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας, στη Βέροια. Οι άνεργοι θα έχουν προηγουμένως ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης στις δομές του συνεργαζόμενου κέντρου του παρόχου κατάρτισης EASY EDUCATION.

 

Η πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας, δεν συνεπάγεται κανενός είδους οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση, αφού εντάσσεται σε πρόγραμμα κατάρτισης έργου, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ταυτόχρονα, δεν απαιτείται η συνέχιση της συνεργασίας με τον εκάστοτε εργαζόμενο εκτός κι αν το επιθυμείτε.

Το έργο, στο οποίο εντάσσονται τα προγράμματα κατάρτισης, έχει τίτλο «Ενέργειες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής & Mentoring, Κατάρτισης & Πιστοποίησης, Προώθησης στην απασχόληση και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας» και υλοποιείται στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με κωδικό MIS 5010656.

Το ΚΔΒΜ EASY EDUCATION, έχει αναλάβει ως συνεργαζόμενο κέντρο του ανάδοχου την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης του έργου, με βάση σχετική σύμβαση ανάθεσης από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) που είναι ο Δικαιούχος – Αναθέτουσα Αρχή του έργου.

Το έργο  απευθύνεται σε 700 ανέργους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης του έργου, περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.  Οι ειδικότητες κατάρτισης και η διάρκεια τους, έχουν ως εξής:   

A/A

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΩΡΕΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης

120

270

2

Πωλητής Λιανικής

140

250

3

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

120

270

 

Η πρακτική άσκηση, διάρκειας κατά μέσο όρο 34 ημερών (έως 2 μήνες), θα γίνει στις επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή.

Οι συμμετέχοντες καταρτιζόμενοι άνεργοι των ως άνω προγραμμάτων, αφού ολοκληρώσουν τη θεωρία, θα μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορα τμήματα της επιχείρησής σας, σε θέσεις όπως: διοικητικές εργασίες, αποθήκη και εφοδιαστική, παραλαβή και αποστολή παραγγελιών, συσκευασία, φόρτωση-εκφόρτωση, λιανικές πωλήσεις και άλλες εμπορικές λειτουργίες της επιχείρησης, εξυπηρέτηση & επικοινωνία με πελάτες, τμήμα εξαγωγών, μάρκετινγκ κ.ά.

Με την παρούσα επιστολή, το ΚΔΒΜ EASY EDUCATION, λειτουργώντας ως ανάδοχος πάροχος κατάρτισης των προγραμμάτων του έργου, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση[1] και τον αριθμό των ανέργων που επιθυμείτε να απασχολήσετε σε θέσεις πρακτικής άσκησης.

Σημειώνουμε ότι ο αριθμός των ανέργων που μπορούν να τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις κάθε επιχείρησης, καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολούμενων της επιχείρησης (αθροιστικά μητρικής εταιρείας και τυχόν υποκαταστημάτων της) και κατ' ανώτατο όριο ως εξής:

Αριθμός Απασχολουμένων της Επιχείρησης

Μέγιστος Αριθμός Καταρτιζομένων

1 - 5

Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων

6 - 10

Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων

11 - 50

Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων

51 - 70

Έως 35 Άτομα

71 - 250

Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων

251 - 418

Έως 125 Άτομα

> 418

Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας,  στα τηλέφωνα 2331070102 & 233122004, Εληάς 1 1ος όροφος, στα γραφεία του ΚΔΒΜ EASY EDUCATION στη Βέροια και στο e-mail: gram@easy-education.gr, για να προωθήσετε τη φόρμα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

EASY EDUCATION

 loglogo kee