Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων στον κλάδο των ΤΠΕ με απολαβές 450€.

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: έως Πέμπτη 18/04/2019

 

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, στο πλαίσιο του  ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο  ‘Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ’.  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  Η Πράξη υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα και περιλαμβάνει:

 • Την υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισηςγια 1.060 εργαζόμενους/ες του ιδιωτικού τομέα, σε τέσσερα (4) θεματικά αντικείμενα του τομέα Τ.Π.Ε. για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.
 • Την Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι εργαζόμενοι/ες από το φορέα πιστοποίησης UNICERT, φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 • Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 450€ μικτά (5€ / ώρα κατάρτισης).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος που θα υλοποιηθεί στον Νομό Ημαθίας , είναι:

Πιστοποίηση ISO 27001, Ασφάλειας στα Πληροφοριακά Συστήματα, διάρκειας 90 ωρών (62 ώρες θεωρία και 28 ώρες πρακτική άσκηση με case studies)

Πιστοποίηση: Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist)

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ:

 • Είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται, και
 • Είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας ή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών :(απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 ή τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα ή απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών)
 4. Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοτικής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο απ’ όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του εργαζόμενου, που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι/ες
 5. Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας
 6. Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα –ΙΚΑ (όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ του υποψήφιου ωφελούμενου)
 7. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου ωφελούμενου
 8. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών), ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
 9. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης που εμφανίζεστε πρώτος δικαιούχος ή τον λογαριασμό ΙΒΑΝ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του ΚΔΒΜ Easy Education, συνεργαζόμενο κέντρο του παρόχου Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής Και Νέων Τεχνολογιών, στη διεύθυνση:

Εληάς 1, 1ος Όροφος, Βέροια  Τ.Κ.: 59132

Τηλέφωνο:23310 70102 & 23310 22004, Fax: 2311112908 (από τις 9:00 έως 20:00)

Email: katartisi@easy-education.gr

Web Page: www.easy-education.gr