Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων με απολαβές 600€ από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: έως Παρασκευή 17/05/2019 στα κεντρικά γραφεία του ΚΔΒΜ2 Easy Education.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5010791. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Το έργο απευθύνεται σε 210 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων και την κτήση νέων δεξιοτήτων των ωφελουμένων, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της εισαγωγής καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στο παραγωγικό τους μοντέλο.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες για τους εργαζόμενους ωφελούμενους του έργου:

 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, διάρκειας από 120 έως 150 ώρες το καθένα (επιδοτούμενη με 5€/ώρα κατάρτισης). Οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα που κυμαίνεται από 600 € έως 750 €, ανάλογα με τον αριθμό ωρών κατάρτισης του προγράμματος που θα παρακολουθήσουν.
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής/χειρισμού Η/Υ, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων «UNICERT». Το πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
 • Εξειδικευμένη Συμβουλευτική, μέσω 23 συνεδριών για κάθε ωφελούμενο, με στόχο την αναβάθμιση/ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας, εξωστρέφειας, διαχείρισης τεχνολογικών αλλαγών.

Οι τίτλοι των αντικειμένων κατάρτισης και οι περιοχές που θα υλοποιηθούν  στον Νομό Ημαθίας είναι:   

Προγράμματα και ωφελούμενοι ανά Περιφερειακή Ενότητα

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ

ΑΤΟΜΑ/ΠΕ

1

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

120

20

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ :  

Οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στον ιδιωτικό τομέα, οποιουδήποτε κλάδου ή τομέα, οι οποίοι είναι:

 • Κάτοικοι μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/2019 στα γραφεία της EASY EDUCATION, συνεργαζόμενη δομή του ανάδοχου παρόχου κατάρτισης της ένωσης εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – SYNERGY».

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ειδικής ιστοσελίδας του ΣΒΒΕ http://www.innoskillsrcm.gr και στη συνέχεια έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5/2019 ακολουθεί η έντυπη κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση.

Τα στελέχη του ΚΔΒΜ2 EASY EDUCATION καθημερινά από τις 9:00 το πρωί έως τις 20:00 το απόγευμα είναι στη διάθεσή σας για την ολοκληρωμένη και επιτυχή κατάθεση της αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής σας, σε πρόγραμμα του έργου.

 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Τα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίησης και ενέργειες συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (νομό)  της Κεντρικής Μακεδονίας, από τον Ανάδοχο του έργου ΚΔΒΜ2 «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με βάση απόφαση της ΔΕ ΤΟΥ ΣΒΒΕ με την οποία εγκρίθηκε Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2331070102 &  2331022004 (από τις 10:00 έως 20:00)

Διεύθυνση: ΕΛΗΑΣ 1, 1ος  όροφος  EASY EDUCATION, συνεργαζόμενος πάροχος κατάρτισης του ανάδοχου παρόχου κατάρτισης της ένωσης εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – SYNERGY».

 

                                                   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 1. Αίτηση Συμμετοχής  (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα)
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτήριο Λυκείου  ή πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης), ανάλογα με τον τίτλο που διαθέτει ο κάθε υποψήφιος)
 4. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών, βεβαιώσεις εργοδοτών για το είδος της απασχόλησης τους
 6. Υπεύθυνες δηλώσεις (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα συμπλήρωσης)  
 7. Βιογραφικό Σημείωμα

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του ΚΔΒΜ Easy Education, συνεργαζόμενο κέντρο του παρόχου Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής Και Νέων Τεχνολογιών, στη διεύθυνση:

Εληάς 1, 1ος Όροφος, Βέροια  Τ.Κ.: 59132

Τηλέφωνο:23310 70102 & 23310 22004Fax: 2311112908 (από τις 10:00 έως 20:00)

Email: katartisi@easy-education.gr

Web Page: www.easy-education.gr