Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων με επίδομα 500€.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ 2 «Easy Education», συνεργαζόμενος πάροχος κατάρτισης του ανάδοχου παρόχου κατάρτισης της ένωσης εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – SYNERGY», συμμετέχει στηνυλοποιήση  επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 500 εργαζομένων πολύ μικρών επιχειρήσεων (1-9 εργαζόμενοι) του ιδιωτικού τομέα, οποιουδήποτε κλάδου ή τομέα της οικονομίας.

 

Δικαιούχος των προγραμμάτων είναι η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και εντάσσονται στην Πράξη «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5010964. 

 

Τα εν λόγω Προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) & από εθνικούς πόρους και δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες εργαζόμενους. Επίσης, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ σχέση με προγράμματα ΛΑΕΚ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 • Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 500€ μικτά (5€ / ώρα κατάρτισης).

 

Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης. Το κάθε πρόγραμμα διαρκεί 100 ώρες και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το ποσό των 500€, ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης. Επίσης, οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι, θα αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταρτισθούν.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Τα αντικείμενα / τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθεί στον Νομό Ημαθίας , είναι:

 1. Οργάνωση και διοίκηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
 2. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών

Τα πρώτα προγράμματα κατάρτισης θα συγκροτηθούν και θα υλοποιηθούν άμεσα από τον Ιούλιο 2019.  Τα μαθήματα θα γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας, σε απογευματινές ώρες, σε πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας που διαθέτει το ΚΔΒΜ2 EASY EDUCATION. στις περιοχές υλοποίησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ:

Οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, μόνιμοι κάτοικοι  περιοχών του Νομού Ημαθίας, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα παραπάνω πρώτα προγράμματα που συγκροτούνται, παρακαλούνται:

 1. Να συμπληρώσουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής και να την αποστείλουν μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katartisi@easy-education.gr ή μέσω φαξ: 2311112908, το αργότερο έως την Παρασκευή  5 Ιουλίου 2019.
 2. Να ενημερωθούν άμεσα από τα στελέχη του ΚΔΒΜ2 για τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (επισυνάπτεται κατάσταση με απαιτούμενα δικαιολογητικά), που πρέπει να προσκομίσουν στην παρακάτω διεύθυνση μετά την επιλογή τους: ΚΔΒΜ2 EASY EDUCATION, Δ/νση: ΕΛΗΑΣ 1, 1ος όροφος , ΒΕΡΟΙΑ - Τ.Κ 59100 - Τηλ. 2331070102, 2331022004

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του ΚΔΒΜ Easy Education, συνεργαζόμενος πάροχος κατάρτισης του ανάδοχου παρόχου κατάρτισης της ένωσης εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – SYNERGY», στη διεύθυνση:

Εληάς 1, 1ος Όροφος, Βέροια  Τ.Κ.: 59132

Τηλέφωνο:23310 70102 & 23310 22004, Fax: 2311112908 (από τις 9:00 έως 20:00)

Email: katartisi@easy-education.gr

Web Page: www.easy-education.gr

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: έως Παρασκευή 05/07/2019

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση Συμμετοχής (που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ιμε γσεβεε)
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  (για το καθεστώς, το είδος απασχόλησης κλπ)                                                                                                                                                                                    Οι υποψήφιοι προσκομίζουν βεβαίωση εργοδότη για την απόδειξη της εργασιακής σχέσης/κατάστασης, είδος απασχόλησης και την ενεργό ιδιότητα του μισθωτού
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                   Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι μιας εκ των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προσκομίζουν «βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» (όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄114)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου ωφελούμενου ότι είναι εργαζόμενος σε πολύ μικρή επιχείρηση (0-9 εργαζόμενοι)                                                                                  Υπόδειγμα θα σας δοθεί ή θα σας σταλεί από το ΚΔΒΜ2

Τα παραπάνω δικαιολογητικά απευθύνονται προς το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι βεβαιώσεις και η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη από την επίσημη ενημέρωση του υποψήφιου από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ότι ο υποψήφιος έχει επιλεγεί-ενταχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης της πράξης


 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΔΒΜ)

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
 2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών που διαθέτει:                                                                                                                                                                                                                                          Απολυτήριο Γυμνασίου                                                                                                                                                                                                                                                         Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ κ.ά.                                                                                                                                                                                                                                     Αντίγραφο πτυχίου ΙΕΚ                                                                                                                                                                                                                                                                  Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 3. Έγγραφο που πιστοποιεί το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και τον Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ-ΑΜΙΚΑ)
 4. Βιογραφικό σημείωμα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο

espa