Νέα voucher ανέργων με εκπαιδευτικό επίδομα ωφελουμένων 2800€

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης ΑΝΕΡΓΩΝ με εκπαιδευτικό επίδομα ωφελουμένων 2800€.

Υποβολή αιτήσεων έως 23/08/2019

Αφορά ανέργους ηλικίας 25-29 ετών  &  30-45 ετών, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής). 

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ειδικότερα στην χρήση τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Ειδικότερα, με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, η ανάπτυξη/ενίσχυση δεξιοτήτων βάσει των προσόντων, ενδιαφερόντων και αναγκών των ωφελουμένων που αφορούν τις ΤΠΕ, η καλλιέργεια δεξιοτήτων διά βίου μάθησης

Η παρούσα δράση περιλαμβάνει:

  1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
  2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης,
  4. πρακτική άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

 

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της δράσης, είναι:

  1. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
  3. Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
  2. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
  3. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

 

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: έως Παρασκευή 23/08/2019

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1 Αίτηση Συμμετοχής (την αποστέλλουμε μαζί στο κέντρο δια βίου μάθησης)
2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
3 Αντίγραφο ενεργής κάρτας ανεργίας
4 Βεβαίωση ανεργίας (από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ)
5 Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή
6 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αγγλικής Γλωσσομάθειας (τουλάχιστον καλή γνώση)
7 Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017
8 Αποδεικτικό καταβολής για όσους είναι ωφελούμενοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
9 Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία δίνεται από το κέντρο δια βίου μάθησης)
i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια
ii. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής».
10 Βιογραφικό (προαιρετικά)
11 ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού (ο ωφελούμενος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος)

Το δυναμικό του ΚΔΒΜ2 EASY EDUCATION καθημερινά από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00 το απόγευμα είναι στη διάθεσή σας για την ολοκληρωμένη και επιτυχή κατάθεση της αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής σας στο πρόγραμμα.

Παρουσίαση1