Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων με επίδομα 450€. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις 05/12/19!

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ «Σ.Ε.Β.Ε.Κ.», ως Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», με κωδικό ΟΠΣ 5002525, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων, για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, στο έργο "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος».

Από την Πέμπτη 05.12.2019, οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να καταχωρούν την αίτηση συμμετοχής τους, για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Β.Ε.Κ, στη διεύθυνση: https://sevek.gr/portal/el/αίτηση-συμμετοχής-για-επιλογή-ωφελουμένων

Η πράξη περιλαμβάνει, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 1.200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στο οποίο απασχολούνται, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 • Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 450€ μικτά (5€ / ώρα κατάρτισης).

Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης. Η διάρκεια της κατάρτισης κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 90 ώρες (72ώρες θεωρία και 18 ώρες cases studies). Επίσης, οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι, θα αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταρτισθούν.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα αντικείμενα / τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της πράξης, είναι:

 1. Στέλεχος τμήματος υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος
 3. Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – παραγωγής χαρμανιών
 4. Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – τεχνικός συσκευασίας
 5. Εξωτερικός Πωλητής Μονάδων Επεξεργασίας κρέατος

Τα μαθήματα θα γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας, σε απογευματινές ώρες, στις περιοχές υλοποίησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ:

Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
 2. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: έως 24/01/2020

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η Αίτηση Συμμετοχής (Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας

ηλεκτρονικά αίτησης η οποία απεστάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσε ο

υποψήφιος.

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

3. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών: απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 ή τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα ή απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών

4. Αποδεικτικά Εργασιακής Εμπειρίας:

4α.Για τους εργαζόμενους, ένα (1) από τα παρακάτω:

 1. Αντίγραφο τελευταίας απόδειξης πληρωμής μισθοδοσίας, ή
 2. Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο απ’ όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του εργαζόμενου, που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης

4β. Για τους Εποχιακά Εργαζόμενους:

Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

 1. από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον εργοδότη,
 2. από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση,
 3. από Αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

5. Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα – ΙΚΑ ή εκτύπωση από τον ΕΦΚΑ (από την σελίδα: https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml με τους κωδικούς του taxisnet), όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ του υποψήφιου ωφελούμενου], από το 2002 και μετά

6. Αντίγραφο του «ΕΝΤΥΠΟΥ 3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ» ή άλλο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση εργοδότη) από το οποίο να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, εκ περιτροπής, κ.ά.)

7. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου ωφελούμενου.

8. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος - ΣΕΒΕΚ), ότι:

α) ο Υποψήφιος εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η, ή εποχικά εργαζόμενος έως και την ημέρα ηλεκτρονικής Υποβολής της Αίτησης,

β) η εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα και

γ) τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

 

banner