Διήμερη προσομοίωση των εξετάσεων πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ