“Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων απασχολούμενων ” (MIS 5129761)