Τροποποίηση στη διαδικασία επιλογής προσωπικού στον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ