ΝΕΟ Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (VOUCHER) σε κλάδους αιχμής για 10.000 ανέργους ηλικίας 30-49 ετών

Προκηρύχθηκε νέο Πρόγραμμα Voucher για 10.000 άνεργους  ηλικίας 30-49 ετών. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής.

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας σε βασικούς τομείς τεχνικών επαγγελμάτων όπως είναι οι κλάδοι μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, κοινωνικής φροντίδας και τουρισμού / επισιτισμού.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας έως 200 ωρών
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας έως 380 ωρών σε αντίστοιχες επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα.

Blue button

Διάρκεια προγράμματος:
Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι 580 ώρες.
Ο εν δυνάμει ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί.


Ενδεικτικά οι ειδικότητες και κλάδοι που περιλαμβάνονται είναι:

easy 1046

 1. Ελασματουργικές εργασίες
 2. Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων
 3. Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
 4. Χειρισμός εργαλειομηχανών
 5. Υγεία/ πρόνοια
 6. Τουρισμού/ επισιτισμού

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 2.520 €

 

Δικαίωμα συμμετοχής:

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι άνεργοι που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Έχουν γεννηθεί από 01/10/1971 έως 31/12/1990. Κατά την έναρξη του προγράμματος, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.
 • Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Δεν έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά τη διετία 2019-2020

Κριτήρια συμμετοχής:

Για την επιλογή των εν δυνάμει ωφελουμένων στο πρόγραμμα μοριοδοτούνται:

 • Η διάρκεια ανεργίας (σε μήνες)
 • Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2019
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε προγραμμάτα κοινωφελούς εργασίας
 • easy 1010
 • Κάνε την καλύτερη επιλογή για την κατάρτισή σου!
 •  Γιατί να επιλέξετε το ΚΔΒΜ Easy Education;
  • Πληρούμε όλες τις προδιαγραφές που θέτει το τελευταίο θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων με 20 μόνιμους εργαζόμενους και 187 άτομα δυναμικότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης προγραμμάτων ανά ώρα.
 • Άμεση έναρξη τμημάτων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.
  • 4 ιδιόκτητες πλατφόρμες τηλεκατάρτισης.
  • Αίθουσες διδασκαλίας 40 τ.μ.
  • Άμεση ολοκλήρωση απαιτητών ενεργειών του προγράμματος.
  • 3 δομές στο ιστορικό κέντρο της Βέροιας με συνολικό αύλιο χώρο 400 τ.μ. και εύκολη πρόσβαση για το σύνολο των εκπαιδευομένων σε σημεία κλειδιά της πόλης μας.
  • Συνολικά 550 τ.μ. χώρων διοίκησης, εκπαίδευσης και υποδοχής
  • Τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.
  • Διπλάσιο ποσοστό από το απαιτητό περί φυσικού αερισμού και φωτισμού.
  • Ταυτόχρονη μηχανική υποστήριξη εισροής φρέσκου αέρα (εναλλάκτες αέρα)

   easy 1056

 •  

 

Δικαιολογητικά:

Τα πρώτα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ορθή υποβολή αίτησης κι ένταξης στο πρόγραμμα είναι:

 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Bεβαίωση ανεργίας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του Φορολογικού έτους 2019
 • Απολυτήριο ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. ανάλογα το εκπαιδευτικό επίπεδο
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (IBAN)
   • Βιογραφικό σημείωμα (εάν υπάρχει)

Τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής θα παρέχουν Κέντρα Δια βίου Μάθησης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης.
Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.Εν αναμονή της επίσημης πρόσκλησης υλοποίησης του εν λόγο προγράμματος δύναται να τροποποιηθούν όλα τα παραπάνω.

 

Επίλεξε τώρα το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education για την υλοποίηση της κατάρτισης σου έγκαιρα και έγκυρα.

13 Χρόνια Easy Education. Οι πιο συμφέρουσες λύσεις στην ποιοτική  εκπαίδευση. Εξυπηρεθείτε σφαιρικά και συνολικά, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας! 

- Δωρεάν Προγράμματα Σπουδών: Πληροφορική, Αγγλικά & Εξειδικευμένα Προγράμματα

- Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα Σεμινάρια 

- Επιμορφώσεις σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου

- ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε εξετάσεις Αγγλικών Toeic 

 

 •