Προγράμματα

1Πληροφορίες
Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων.

Θα αποτελέσει φορέα πολυδιάστατης μελέτης του σύνθετου πεδίου της λειτουργίας ,διοίκησης και οργάνωσης στον τουρισμό.

Η συμβολή του τουριστικού κλάδου στο πεδίο της οικονομίας, της απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού , μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, απαιτεί την εξειδίκευση στελεχών. Η κατανόηση των αρχών της διοίκησης, γνώσεων οικονομικής διαχείρισης, αξιοποίησης σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ, η αποτελεσματική επικοινωνία προς τους πελάτες συμβάλλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Επιπλέον στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εργαζομένων στις τουριστικές μονάδες, αποτελεί αδήριτη ανάγκη.

Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων παρέχει, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα και την αξιολογική εργασία, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που δραστηριοποιούνται ως ιδιοκτήτες μονάδων ή απασχολούνται στο χώρου της Τουρισμού, να εξελίξουν το αντικείμενό τους, με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες τους και να προσφέρουν στο πεδίο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, με την τεχνογνωσία και με νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους που απασχολούνται στον τουριστικό κλάδο. Συγκεκριμένα, σε άτομα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο της φιλοξενίας, σε άτομα που απασχολούνται ως στελεχιακό ανθρώπινο δυναμικό σε τουριστικές μονάδες και φιλοδοξούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας. Απευθύνεται επίσης σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

-Ο/η απόφοιτος θα είναι σε θέση να γνωρίζει:
 1. Να γνωρίζει τις βασικές μορφές μονάδων τουριστικής δραστηριότητας , τις λειτουργικές διαδικασίες που τις διέπουν.
 2. Να γνωρίζει την οικονομική και λογιστική θεωρία που διέπει τον τουριστικό κλάδο.
 3. Να γνωρίζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του Marketing, με εστίαση στην τουριστική δραστηριότητα.


-Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να:
 1. Να εφαρμόζει αποτελεσματική επικοινωνία με βάση το θεωρητικό πλαίσιο στην πράξη.
 2. Να εφαρμόζει ενισχυτικές δεξιότητες ψυχικής ανθεκτικότητας.
2Θεματικές Ενότητες
Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες

1. Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων
2. Οικονομικά Τουριστικών Μονάδων
3. Marketing στον Τουρισμό
4. Επικοινωνία – Εξυπηρέτηση στον Τουρισμό
5. Ψυχική Ανθεκτικότητα Εργαζομένων στον Τουρισμό
3Μεθοδολογία Υλοποίησης
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την μικτή (blended) εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού: ΕΔΩ

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του ΖΟΟΜ ή του Big Blue Button. Ο εκπαιδευτής διδάσκει ζωντανά (real time) το μάθημα έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφάνειες, εικόνες, video και ιστοσελίδες και οι εκπαιδευόμενοι το παρακολουθούν από οπουδήποτε επιθυμούν. Ο καθηγητής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους μέσω ήχου, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης της εικόνας του ιδίου αλλά και των εκπαιδευομένων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων και με τον καθηγητή, με δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος σε όλους τους συμμετέχοντες (δημόσια συνομιλία) ή σε συγκεκριμένο συμμετέχοντα (ιδιωτική συνομιλία).
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά υποβάλλοντας ερωτήσεις, δίνοντας προφορικές ή/και γραπτές απαντήσεις, έχοντας τη δυνατότητα να αποθηκεύουν την τηλεδιάσκεψη και να επαναλάβουν το μάθημα όσες φορές χρειαστεί.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν 3 ζωντανές ψηφιακές συναντήσεις διάρκειας, έκαστη, 2 ωρών, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα περίπου κάθε 2 μήνες.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε τεστ αξιολόγησης & γραπτές εργασίες.
Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα τεστ αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα-σπόνδυλο και οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερου κειμένου και προκύπτουν μέσω τράπεζας θεμάτων. Στις αξιολογήσεις υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων και εμφάνισής τους στους συμμετέχοντες. Για κάθε επιμέρους τεστ αξιολόγησης θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος/η να συγκεντρώσει ποσοστό επιτυχίας ≥ 60%. Τα κουίζ θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων 100άδων ερωτήσεων και θα προκύπτουν στην αξιολόγηση του εκάστοτε μαθητή χωρίς καμία περιοδικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μετρήσιμο μαθησιακό αποτέλεσμα, μιας και θα πρέπει να έχει αναγνώσει ο μαθητής το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής ομάδας, εργασίες, οι οποίες υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σε ειδικό πεδίο της πλατφόρμας.

Η επικοινωνία με την εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος γίνεται μέσω της πλατφόρμας 24 ώρες την ημέρα. Επίσης, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις από την εκπαιδευτική ομάδα και από την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να λαμβάνουν την ενημέρωση τους αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (e-mail, sms) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά.

Ο χρόνος μελέτης και εξάσκησης των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του καθενός και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού. Για την οργάνωση του χρόνου μελέτης και την τήρηση των προθεσμιών της διαδικασίας αξιολόγησης ο χρήστης της πλατφόρμας υποβοηθάται με τη χρήση του ακαδημαϊκού ημερολογίου που εμφανίζεται στο ταμπλό της πλατφόρμας και του ειδικού χώρου (forum) για νέα και ανακοινώσεις.
4Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη
Μοίρα Πολυξένη

Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου/Τμήματος Κοινωνιολογίας (Εξωτερικός Συνεργάτης)

Ι. Σπουδές-Πτυχία- Εμπειρία
 • Προπτυχιακοί τίτλοι Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πτυχίο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά |αναπτυξιακά | εκπαιδευτικά προγράμματα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, από 02/3/2018 σύμφωνα με το Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’38), Καθηγήτρια σε τακτική θέση με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία, με έμφαση στην Κοινωνιολογία του Τουρισμού, διδασκαλία μαθημάτων: Κοινωνιολογία του Τουρισμού, Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Γεωγραφικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Εισαγωγή στον Τουρισμό, Θρησκευτικός τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός.
  Α.Ε.Ι. Πειραιά ΤΤ / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Διοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Καθηγήτρια σε τακτική θέση, 2013-2018, διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνιολογία του Τουρισμού, Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Γεωγραφικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Εισαγωγή στον Τουρισμό, Τουριστική Πολιτική.
  Τ.Ε.Ι. Πειραιά / Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Καθηγήτρια σε τακτική θέση με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία, με έμφαση στην Κοινωνιολογία του Τουρισμού από 2005-2013, διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνιολογία του Τουρισμού, Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Τουριστική Γεωγραφία, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Αρχές Τουρισμού, Τουριστική Πολιτική.
ΙΙ. Μονογραφίες
 • Μοίρα, Π. (2018). Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας. Γεωγραφικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό, Αθήνα: Interbooks.
 • Μοίρα Π. (2009). Θρησκευτικός Τουρισμός, εκδ. Interbooks, Αθήνα.
 • Μοίρα, Π. (2005). Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας, εκδ. Interbooks, Αθήνα.
ΙΙΙ. Τίτλοι δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο.
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Προοπτικές-Εξέλιξη-Ιστορία Συγγραφείς: Μοίρα Πολυξένη εκδ. Τζιόλα, 2022
 • Μυλωνόπουλος Δ. & Μοίρα, Π. (2020). Θαλάσσιος Τουρισμός, εκδ. Φαίδιμος, Αθήνα
 • Μοίρα, Π. & Μυλωνόπουλος, Δ. (2020). Κρουαζιέρα. Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Οικονομικές, Νομικές και Περιβαλλοντικές προσεγγίσεις, εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
 • Μοίρα, Π. (2019). Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδας. Γεωγραφικές προσεγγίσεις στον τουρισμό, εκδ. Φαίδιμος, Αθήνα
 • Moira, P., Kakaroucha, P. & Mylonopoulos, D. (2023). Lighthouses, literature and tourism. The Greek case. Dos Algarves: Tourism, Hospitality and Management Journal, 43, 31-47. https://doi.org/10.18089/DAMeJ.2021.40.2
5Επιστημονικά Υπεύθυνος
Δρ. Γεράσιμος Καραμπελιάς, Καθηγητής

Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Ι. Σπουδές-Πτυχία
 • 1995. Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από τη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών (School of Oriental and African Studies) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UNIVERSITY OF LONDON)
 • 1991 Μεταπτυχιακός τίτλος (Μ.Α.) στην Πολιτική Επιστήμη από το Graduate School of Arts and Sciences, του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NEW YORK UNIVERSITY)-Η.Π.Α.
 • 1988 Πτυχίο (Β.Α.) με έπαινο (Magna Cum Laude) στις Κοινωνικές Σπουδές από το Dyson College of Arts and Sciences του PACE UNIVERSITY- Η.Π.Α.
 • 1985 Δίπλωμα Διδασκάλου-Παιδαγωγική Ακαδημία (Τρίπολη)

ΙΙ. Διδασκαλία
Α.1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • 1997-2023 Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Προπτυχιακά: (1) Οργανωσιακή Κοινωνιολογία, Ηγεσία και Ένοπλες Δυνάμεις (2) Κοινωνικά Κινήματα και Διαχείριση Κρίσεων στα Βαλκάνια και (3) Εθνική Ταυτότητα και Διασπορά.
 • Μεταπτυχιακά: Δημογραφία και Μετανάστευση, Κοινωνική Εξέλιξη και Τεχνολογική Μετασχηματισμοί.
Α.2. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
 • Διδάσκω στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (2000-2023) στον Τομέα «Στρατιωτική Διοίκηση και Ηγεσία» (5ον Τομέα) όπου έχω και την επίβλεψη των ατομικών αλλά και ομαδικών εργασιών των σπουδαστών. Επιπρόσθετα, είμαι διδάσκων-επιβλέπων ατομικών εργασιών και υπεύθυνος της Δ! Κατεύθυνσης «Leadership, Negotiations and Crisis Management» του αγγλόφωνου μεταπτυχιακού της προγράμματος.
 • Επίσης διδάσκω στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας (1999-2023) και τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολέμου Ναυτικού (1996-2023) και στην Πυροσβεστική Ακαδημία (2017-2023) το μάθημα «Διοίκηση-Ηγεσία». Επίσης, έχω διδάξει το μάθημα «Ηγεσία» στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (2017-18) και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου (2015-16)).
 • Έχω την επίβλεψη και βαθμολόγηση μεταπτυχιακών διατριβών σε ΣΕΘΑ, ΣΔΙΕΠΝ, ΣΔΙΕΠ σε θέματα που αφορούν το ρόλο της Διοίκησης-Ηγεσίας σε μικρές και μεγαλύτερες ομάδες, κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές και στρατιωτικές.
 • Τέλος, το φθινόπωρο του 2015, μέσω του προγράμματος Scholars του Ιδρύματος Ωνάση έδωσα διαλέξεις και σεμινάρια στα ακόλουθα πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ και του ΚΑΝΑΔΑ:
 1. Simon Fraser University-Vancouver CA, (Stavros Niarchos Foundation Center for Hellenic Studies)
 2. Loyola Marymount –Los Angeles USA, (Basil Caloyeras Center for Modern Greek Studies)
 3. University of Washington-Seattle USA, (Henry M. Jackson School of International Studies)
 4. Stanford University – San Francisco USA, (The Mediterranean Studies Forum)
 5. John Jay College of Criminal Justice – New York, USA and
 6. Queens University-New York, USA (Center for Byzantine and Modern Greek Studies

ΙΙΙ. Δημοσιεύσεις
Βιβλία και Επιστημονικές Μονογραφίες
 • ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2015) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2009) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Συγκριτική ανάλυση των μεταπολεμικών στρατιωτικών επεμβάσεων (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2001).
 • «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Χαρισματικός Ηγέτης-Στρατιωτική Ιδιοφυία» ΑΘΗΝΑ, νο.54 (2023)
 • «Εισαγωγή» - Επιστημονικός Σύμβουλος στο Ειδικό Αφιέρωμα του περιοδικού της Σχολής Εθνικής Άμυνας-ΑΘΗΝΑ «Ηγεσία - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος» (2022)
 • «Η Ηγεσία από την Αρχαιότητα ως τις Μέρες μας: Παραδείγματα Αντιμετώπισης Κρίσεων», Πρακτικά Συνέδριου Διαχείρισης Διακρατικών Κρίσεων, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (2021)
 • «Η έλλειψη οργανωσιακής κουλτούρας και ταυτότητας στην Ελλάδα της. κρίσης: Το παράδειγμα του ΕΟΠΥΥ», Πρακτικά 4ου Συνεδρίου-Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (2014)
 • Άρθρα μου έχουν επίσης εκδοθεί σε refereed αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά όπως τα: Middle Eastern Studies, Oxford Research Encyclopedia of Politics. Journal of Political and Military Sociology, Mediterranean Quarterly, Turkish Studies, Oriente Moderno και Balkan Studies, καθώς και σε βιβλία υπό την επιμέλεια ξένων και Ελλήνων κοινωνικών επιστημόνων.

IV. Διοικητικό Έργο
 • Μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Erasmus του Παντείου Πανεπιστημίου από το 2001-2010
 • Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου για το LLP και της Επιτροπής Διεθνοποίησης του Παντείου Πανεπιστημίου (2015-16).
 • Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΔΔΠΜΣ «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» του Διεθνούς Πανεπιστημίου (2021-23)
 • Διευθυντής Σπουδών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (2017-18 έως 2022-23).
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας, (2013-14 έως 2019-20)
 • Διευθυντής του ΠΜΣ (2020-22).
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου «ΜΕΘΕΞΗ» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του (2018-23)
 • Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου.
6Κόστος Προγράμματος
Κόστος: 690€

60€ κατά την εγγραφή και δυνατότητα αποπληρωμής σε 5 δόσεις.
25% έκπτωση: σε ανέργους και σε Άτομα με Αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω.
25% έκπτωση: σε εργαζόμενους σε τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες
25% έκπτωση: σε Ιδιοκτήτες τουριστικών/ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
25% έκπτωση: σε Απόφοιτους τμημάτων ΑΕΙ / ΤΕΙ τουριστικών σπουδών & απόφοιτους ΙΕΚ τμημάτων τουριστικών σπουδών
25% έκπτωση: σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (10 ημέρες πριν την έναρξη)
25% έκπτωση: Εφάπαξ προεξόφληση ποσού
25% έκπτωση: Μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων
50% έκπτωση για: Καθηγητές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
50% για όλους όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει έως και 18 μήνες από την έναρξη του παρόντος οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο υλοποιείται με τον συνεργαζόμενο φορέα ΚΔΒΜ Easy Education.
50%σε αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου, στους εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Τιμολογιακή πολιτική για εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου


 • 7Τεχνικός Εξοπλισμός
  Για τη χρήση της πλατφόρμας moodle απαιτούνται ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:
  1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.
  2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

  Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Τηλεδιασκέψεις), οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να:
  1. Χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή Mozilla Firefox.
  2. Διαθέτουν μικρόφωνο και ακουστικά και προαιρετικά και μια κάμερα.

  Από την πλευρά του Προγράμματος προσφέρεται εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου Help Desk και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σε ζητήματα χρήσης εξοπλισμού και εγκατάστασης και ρύθμισης του απαραίτητου λογισμικού.

  Επίσης, προσφέρεται υλικό οδηγιών χρήσης και παραδειγμάτων εφαρμογών, όπου αυτό χρειάζεται, καθημερινά, για τους υποψηφίους από τις 10:00πμ έως 18:00μμ στο τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210 3009703)
  8Παροχές - Υποτροφίες
  1.Σε όλα τα Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας ως εξής:
  - Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.
  - Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.
  - Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα.
  - Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

  Οι ενδιαφερόμενοι προς υποτροφία για τα συνεργατικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πάντειου Πανεπιστημίου με το ΚΔΒΜ2 Easy Education μπορούν να κάνουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα που επιθυμούν (εδώ).

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι άνεργοι που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  2.Έκπτωση -50% στην εγγραφή σε επόμενη επιμόρφωση του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή σε ταυτόχρονη εγγραφή

  Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου , στα πλαίσια της εξωστρέφειας του, προσφέρει ποιοτικές επιμορφώσεις με συνέχεια και συνέπεια, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, συμμετέχοντας ενεργά στη δια βίου μάθηση.

  Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας δια της επιλογής των συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχουμε 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε επόμενο συνεργατικό πρόγραμμα της επιλογής σας ή σε ταυτόχρονη εγγραφή σε 2 προγράμματα.

  Δικαιούχοι της παραπάνω παροχής είναι όλοι όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει ένα ή και παραπάνω συνεργατικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου έως και 18 μήνες από την έναρξη του επόμενου κύκλου. * Η έκπτωση αυτή δεν αθροίζεται με άλλες εκπτώσεις

  3. Σεμινάριο Δώρο

  Μετά την ολοκλήρωση των προραμμάτων οι επιμορφούμενοι δικαιούνται και ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€. Το ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education και φέρει το θεματικό τίτλο: Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους

  4. Δωρεάν Webinars

  Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι επιμορφούμενοι δικαιούνται την παρακολούθηση 3 μαγνητοσκοπημένων διαδικτυακών εισηγήσεων (Webinars) . Στις εισηγήσεις συμμετέχουν εξαιρετικοί εισηγητές , καθηγητές του Πάντειου Πανεπιστημίου, καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων αλλά και ειδικοί του εκάστοτε κλάδου. Οι εισηγήσεις έχουν διάρκεια έως τρεις ώρες και θα δοθούν και οι παρουσιάσεις των εισηγητών . Οι εισηγήσεις φέρουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:
  1. Αποτελεσματική Επικοινωνία στην Διοίκηση ανθρώπινων πόρων.
  2. Εκπαιδευτικές προκλήσεις στην σύγχρονη εποχή.
  3. Βίαιη συμπεριφορά ανηλίκων. Αντιμετώπιση αιτιών και υποστήριξη των θυμάτων.
  Με την παρακολούθηση τους δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης για τον εκάστοτε τίτλο.

  5. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου

  Με την παρακολούθηση των συνεργατικών προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , οι επιμορφούμενοι έχουν πλήρη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων , καθώς επίσης και την δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων.

  * Το δωρεάν πρόγραμμα υλοποιείται από το ΚΔΒΜ Easy Education.
  9Επικοινωνία
  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Τηλέφωνο: 210 300 97 03
  (help desk 10:00 πμ - 6:00 μμ)

  E-mail: info@kedivim-panteion.gr

  Web site: https://e-learning.panteion.gr/

  Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

  • ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑΕ):ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

   9 Μήνες – 450 ώρες

    

   Έναρξη κύκλου: 10 Απριλίου 2024

   Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8 Απριλίου 2024

    

   Εγγραφή μόνο με 60€

   Ενδιαφέρομαι
  • ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

   9 Μήνες – 450 ώρες

    

   Έναρξη κύκλου: 10 Απριλίου 2024

   Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8 Απριλίου 2024

   Εγγραφή μόνο με 60€

   Ενδιαφέρομαι
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

   3 Mήνες – 200 ώρες

    

   Έναρξη κύκλου: 10 Απριλίου 2024

   Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8 Απριλίου 2024

   “Σεμινάριο που οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ”

    

   Εγγραφή μόνο με 60€

    

   Ενδιαφέρομαι