Προγράμματα

1Πληροφορίες
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το τριμηνιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 170 ωρών.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στάση της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η ευθύνη της εκτείνεται πέρα από τις υπαγορεύσεις του νόμου. Η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν είναι μόνο ένα σύνολο από «πράξεις» της επιχείρησης αλλά στην ουσία αποτελούν επένδυση καθώς εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα, τη υγιή εξέλιξη και ανάπτυξή της. Οι επιχειρήσεις είναι οργανισμοί που ιδρύονται και εξελίσσονται μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας η οποία διέπεται από νόμους γραπτούς και άγραφους αντλούν τους πόρους τους από αυτήν και αξιοποιούν το έννομο περιβάλλον που τους παρέχει για να ευημερούν. Επομένως, στο πλαίσιο της ΕΚΕ εντάσσεται και η δέσμευση μίας επιχείρησης να εισφέρει στην βελτίωση της κοινότητας εντός της οποίας δραστηριοποιείται επιχειρηματικά.

Μέσα σε μία κοινωνία που εξελίσσεται δεν είναι δυνατόν να μην εξελίσσονται οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Οι κλιματικές αλλαγές, η εξέλιξη των ανθρώπινων γενεών και των απαιτήσεών τους και η τεχνολογική ανάπτυξη έχουν σημαντική απήχηση στην λειτουργία τους και πλέον καθίσταται αναγκαίο περισσότερο από κάθε άλλη εποχή οι επιχειρήσεις να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η βιωσιμότητα, το ηθικό επιχειρείν, η διαχείριση του ανθρώπου, η κοινωνική ευαισθησία, βασικά συστατικά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν σήμερα απαιτήσεις όχι μόνο θεωρητικού περιεχομένου αλλά σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν την επιχειρηματική επιτυχία και καθίστανται σταδιακά βασικοί δείκτες επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Μέσα από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι πλήρως ενήμεροι για την έννοια, την ουσία και το περιεχόμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Θα αποκτήσουν γνώση του θεσμικού πλαισίου που την περιβάλλει, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα, τις αρχές και τις αξίες της ΕΚΕ και βέβαια θα αντιληφθούν την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης λειτουργιών ΕΚΕ στην ευρύτερη στρατηγική αλλά και την συνολική κουλτούρα του Οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, ως απαίτηση των καιρών, των επενδυτών και των χρηματοδοτήσεων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δημιουργήσει στελέχη που γνωρίζουν πλήρως:
• Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Πώς να χαράσσουν μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους στον οργανισμό
• Πώς να εντάσσουν στον στρατηγικό σχεδιασμό προγράμματα ΕΚΕ με τρόπο που θα αποτελούν εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού
• Πώς να ενσωματώνουν τις αρχές και τις αξίες της ΕΚΕ στην λειτουργία των τμημάτων αλλά και του συνόλου του οργανισμού
• Την μεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης προγραμμάτων ΕΚΕ
• Την παρακολούθηση υλοποίησης και την συνολική διαχείρισή τους
• Να επιβλέπουν την επιτυχή προβολή και διαφήμιση της υπεύθυνης στάσης και λειτουργίας του οργανισμούΜπορείτε να δείτε πληροφορίες και στο https://e-learning.panteion.gr/

*Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δικαιούστε & ένα ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους" διάρκειας 100 ωρών αξιας 175€.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα
• Στελέχη δημόσιων οργανισμών, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
• Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε βαθμίδας που επιθυμούν να εξελιχθούν μέσα στον οργανισμό και να λάβουν θέσεις ευθύνης τμήματα που διαχειρίζονται θέματα ΕΚΕ
• Απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εκπαιδευτούν, να εξειδικευθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην ΕΚΕ
• Σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία που επιθυμούν να ενδυναμώσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην ΕΚΕ
• Στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Στελέχη Marketing
• Επιχειρηματίες που επιθυμούν να ενσωματώσουν τις αρχές και τις αξίες της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις τους

Μετά το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί:
1. Να χαράσσουν στρατηγικές ΕΚΕ, σύμφωνες με τις αρχές και τις αξίες της, ενσωματωμένες και ευθυγραμμισμένες με την στρατηγική της επιχείρησης ή/και του δημόσιου οργανισμού προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον
2. Να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν ή σχετίζονται με θέματα ΕΚΕ στην επιχείρηση ή τον δημόσιο οργανισμό και αφορούν το ηθικό επιχειρείν
3. Να ενσωματώνουν την κουλτούρα της ΕΚΕ στον οργανισμό. Να εκπονούν εσωτερικές πολιτικές λειτουργίας και να εφαρμόζουν εργασιακές πρακτικές σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΚΕ
4. Να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ
5. Να επιβλέπουν, να διαχειρίζονται και να συντάσσουν Εταιρικό Απολογισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
6. Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν επικοινωνιακή πολιτική του κάθε προγράμματος ΕΚΕ που εφαρμόζεται από την επιχείρηση ή τον δημόσιο οργανισμό
7. Να ενδυναμώνουν την επωνυμία της επιχείρησης ή του οργανισμού μέσα από την ανάπτυξη, υλοποίηση και τη συνολική διαχείριση στρατηγικής ΕΚΕ

Πιστοποιητικό επιμόρφωσης:
Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντειου Πανεπιστημίου. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος αποστέλλεται σε 1 με 3 μήνες από τη λήξη του προγράμματος και συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση της επιμόρφωσης.
2Θεματικές Ενότητες
Θεματικές ενότητες – μαθησιακά αποτελέσματα

1. Επιχειρηματική Ηθική και πράξη:
• H έννοια και το περιεχόμενο της ΕΚΕ
• Τα πεδία αναφοράς, οι αξίες και οι αρχές της ΕΚΕ
• Θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
• Κατευθυντήριες οδηγίες από διεθνή πρότυπα, οι στόχοι ΟΗΕ

2. Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
• Χάραξη στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενσωματωμένη στον επιχειρησιακό στρατηγικό σχεδιασμό
• Περιγραφή και ανάπτυξη της κουλτούρας του οργανισμού με βάση τις Αρχές, τις Αξίες και τις οδηγίες της ΕΚΕ
• Δημιουργία Κώδικα Ηθικής, χάραξη αξιών του οργανισμού
• Εκπόνηση οδηγών, κανονισμών λειτουργίας του οργανισμού και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ
• Ο ρόλος του Διευθυντή ΕΚΕ του οργανισμού

3. Marketing Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης • Μarketing: Διαχείρηση προβολής & διαφήμισης των εταιρικών προγραμμάτων EKE και αύξηση της brandvalue του οργανισμού
• Ενδοεταιρική επικοινωνία και ανάμειξη των εργαζομένων

4. Απολογισμός ΕΚΕ:
• Σκοπός: Ο Απολογισμός ως στρατηγικό εργαλείο για την ανάπτυξη του οργανισμού
• Θεσμικό πλαίσιο, υποχρεώσεις από τον νόμο και κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών προτύπων

5. Πρακτική άσκηση – Μελέτες περίπτωσης:
• Πρακτικές από εταιρείες της Ελλάδας και του κόσμου
• Παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΚΕ και του αντίκτυπου που είχαν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την επωνυμία της επιχείρησης
• Παραδείγματα προώθησης και προβολής της Υπεύθυνης εικόνας της Επιχείρησης ή του Οργανισμού

6. Εκπόνηση εργασίας – Σχεδιασμός προγράμματος ΕΚΕ
• Εκπόνηση από τους εκπαιδευομένους πλήρους πλάνου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ευθυγραμμισμένο με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης ή του οργανισμού
3Μεθοδολογία Υλοποίησης
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την μικτή (blended) εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού: https://ispri.ng/MJq92

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένη ζωντανή τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του ΖΟΟΜ ή του Big Blue Button. Ο εκπαιδευτής διδάσκει ζωντανά (real time) το μάθημα έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφάνειες, εικόνες, video και ιστοσελίδες και οι εκπαιδευόμενοι το παρακολουθούν από οπουδήποτε επιθυμούν. Ο καθηγητής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους μέσω ήχου, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης της εικόνας του ιδίου αλλά και των εκπαιδευομένων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων και με τον καθηγητή, με δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος σε όλους τους συμμετέχοντες (δημόσια συνομιλία) ή σε συγκεκριμένο συμμετέχοντα (ιδιωτική συνομιλία).
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά υποβάλλοντας ερωτήσεις, δίνοντας προφορικές ή/και γραπτές απαντήσεις, έχοντας τη δυνατότητα να αποθηκεύουν την τηλεδιάσκεψη και να επαναλάβουν το μάθημα όσες φορές χρειαστεί.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθεί μία ζωντανή ψηφιακή συνάντηση διάρκειας, 3-4 ωρών. Στην τηλεδιάσκεψη θα γίνεται συζήτηση επί των ρεαλιστικών συνθηκών σε επιχειρησιακό περιβάλλον, πώς εντάσσονται οι αρχές και οι αξίες της ΕΚΕ στην κουλτούρα του οργανισμού και τι σημαίνει στην πράξη «σχεδιάζω στρατηγικά προγράμματα ΕΚΕ».

Βασίζεται σε τεστ αξιολόγησης & γραπτές εργασίες. Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα τεστ αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα-σπόνδυλο και οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερου κειμένου και προκύπτουν μέσω τράπεζας θεμάτων. Στις αξιολογήσεις υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων και εμφάνισής τους στους συμμετέχοντες. Για κάθε επιμέρους τεστ αξιολόγησης θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος/η να συγκεντρώσει ποσοστό επιτυχίας ≥ 60%. Τα κουίζ θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων 100άδων ερωτήσεων και θα προκύπτουν στην αξιολόγηση του εκάστοτε μαθητή χωρίς καμία περιοδικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μετρήσιμο μαθησιακό αποτέλεσμα, μιας και θα πρέπει να έχει αναγνώσει ο μαθητής το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανατίθεται στους εκπαιδευόμενους μία (1), εργασία, η οποία θα είναι μία μελέτη περίπτωσης για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος ΕΚΕ και την διαχείρισή του, οι πληρέστερες των οποίων θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν κατά την διάρκεια της τρίτης τηλεδιάσκεψης προς ανταλλαγή και εμπλουτισμό γνώσεων για να κατακτηθεί η πλήρης αντίληψη ενός ρεαλιστικού σχεδίου ΕΚΕ.

Η επικοινωνία με την εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος γίνεται μέσω της πλατφόρμας 24 ώρες την ημέρα. Επίσης, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις από την εκπαιδευτική ομάδα και από την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να λαμβάνουν την ενημέρωση τους αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (e-mail, sms) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά.

Ο χρόνος μελέτης και εξάσκησης των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του καθενός και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού. Για την οργάνωση του χρόνου μελέτης και την τήρηση των προθεσμιών της διαδικασίας αξιολόγησης ο χρήστης της πλατφόρμας υποβοηθάται με τη χρήση του ακαδημαϊκού ημερολογίου που εμφανίζεται στο ταμπλό της πλατφόρμας και του ειδικού χώρου (forum) για νέα και ανακοινώσεις.
4Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
Καθηγητής

Ο Γιώργος Μιχαήλ Κλήμης B.Sc (Hons), PGDip.Sc, MBA, PhD, είναι Καθηγητής του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων Ενημέρωσης και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο Διοίκηση και Marketing. Σπούδασε Μαθηματικά στην Θεσσαλονίκη και Πληροφορική στο Λονδίνο. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA από την Cass Business School του City University του Λονδίνου. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών του, του χορηγήθηκε υποτροφία, από την Cass, για τις διδακτορικές του σπουδές. Εργάστηκε στην Cass ως Research Fellow και ως επισκέπτης λέκτορας, συμμετέχοντας επίσης σε ερευνητικό project του Economic and Social Research Council του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο “Globalisation, Technology and Creativity: Current Trends in the Music Industry”.

Στην Ελλάδα επίσης διδάσκει από το 2011 ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», ενώ έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα ΤΕΙ Πειραιά στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και αλλού. Έχει εργαστεί και σαν σύμβουλος επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία). Ο Γ.Μ. Κλήμης έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως European Management Journal, British Journal of Management , European Journal of Communications, New Media and Society κ.α. Άρθρα του έχουν επίσης συμπεριληφθεί σε τόμους (ύστερα από κρίση) από εκδότες όπως ο Routledge. Το άρθρο “Increasing Returns and Social Contagion in Cultural Industries” κέρδισε το βραβείο “Most Innovative Paper award’’ το 1998 από την Βρετανική Ακαδημία Μάνατζμεντ.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.
5Κόστος Προγράμματος
Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στα 290€ σε 3 δόσεις (60€ κατά την εγγραφή)

Επίλεξε τις επιμορφώσεις του Παντείου Πανεπιστημίου και επωφελήσου των παροχών:

Εγγράψου με μόλις 60€ Προκαταβολή • Μπορείς να αποπληρώσεις την επιμόρφωση σου σε έως και 3 μήνες
• Έως -50% Κοινωνική Πολιτική Κόστους Παρακολούθησης
• Πάγια πολιτική υποτροφιών για ανέργους
• Πλήρη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Παντείου και άλλων ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων και διαδανεισμός βιβλίων
• -50% σε επόμενη επιμόρφωση στα συνεργατικά προγράμματα του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
• Δώρο επιμόρφωση 100 ωρών αξίας 175 €
• Μπορείς να ρυθμίσεις την επιμόρφωση σύμφωνα με τον προσωπικό σου χρόνο
• Κορυφαίοι επιστημονικά υπεύθυνοι και εισηγητές
• Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό
• Καθημερινή υποστήριξη σε εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα
• Μοριοδοτούμενα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά παρακολούθησης με δια βίου ισχύ και την ασφάλεια του Παντείου Πανεπιστημίου

Εκπτωτικές κατηγορίες:
25% έκπτωση για ανέργους, εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στο δημόσιο τομέα (διορισμένους & αναπληρωτές), πολύτεκνους, για Άτομα με Αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω ή για πρόωρη εγγραφή (10 μέρες πριν την έναρξη).
25% έκπτωση σε περίπτωση προεξόφλησης.
25% έκπτωση για μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων και άνω.
50% έκπτωση ια όλους όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει έως και 18 μήνες από την έναρξη του παρόντος οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου ή επιθυμούν να παρακολουθήσουν παράλληλα το 2ο πρόγραμμα (εξαιρούνται οι 8 επιμορφώσεις με την ειδική τιμή των 190€).
50% έκπτωση για απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου.
50% έκπτωση για καθηγητές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 • Τιμολογιακή πολιτική για εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου


 • Ποσοστό έκπτωσης Τελική τιμή Αριθμός δόσεων Προκαταβολή για εγγραφή 2η δόση 3η δόση
  0% 290€ 3 60€ 115€ 115€
  25% 217,50€ 3 60€ 80€ 77,50€
  50% 145€ 3 60€ 45€ 40€

  Η προκαταβολή καταβάλλεται πριν από την έναρξη του προγράμματος για την ολοκλήρωση της εγγραφής και οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται μετά το πέρας κάθε μήνα από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

  Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής σας ανήκετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες. H τιμολογιακή πολιτική ανα κύκλο υλοποίησης δύναται να μεταβληθεί χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης.

  Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την εγγραφή σας, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου.

  -->Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€, με τίτλο: «Οργάνωση & σχεδιασμός διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους»

  Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις εκπτωτικές κατηγορίες και στο www.e-learning.panteion.gr
  6Τεχνικός Εξοπλισμός
  Για τη χρήση της πλατφόρμας moodle απαιτούνται ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

  1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.
  2. Σύνδεση ADSL στο Διαδίκτυο.

  Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Τηλεδιασκέψεις), οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να:

  1. Χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή Mozilla Firefox.
  2. Διαθέτουν μικρόφωνο και ακουστικά και προαιρετικά και μια κάμερα.

  Από την πλευρά του Προγράμματος προσφέρεται εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου Help Desk και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σε ζητήματα χρήσης εξοπλισμού και εγκατάστασης και ρύθμισης του απαραίτητου λογισμικού.

  Επίσης, προσφέρεται υλικό οδηγιών χρήσης και παραδειγμάτων εφαρμογών, όπου αυτό χρειάζεται, καθημερινά, για τους υποψηφίους από τις 10:00πμ έως 5:00μμ στο τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210 3009703)
  7Παροχές - Υποτροφίες
  1.Σε όλα τα Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας ως εξής:

  - Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.

  - Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.

  - Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα.

  - Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

  Οι ενδιαφερόμενοι προς υποτροφία για τα συνεργατικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πάντειου Πανεπιστημίου με το ΚΔΒΜ2 Easy Education μπορούν να κάνουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα που επιθυμούν (εδώ).

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι άνεργοι που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  2.Έκπτωση -50% στην εγγραφή σε επόμενη επιμόρφωση του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή σε ταυτόχρονη εγγραφή

  Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου , στα πλαίσια της εξωστρέφειας του, προσφέρει ποιοτικές επιμορφώσεις με συνέχεια και συνέπεια, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, συμμετέχοντας ενεργά στη δια βίου μάθηση.

  Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας δια της επιλογής των συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχουμε 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε επόμενο συνεργατικό πρόγραμμα της επιλογής σας ή σε ταυτόχρονη εγγραφή σε 2 προγράμματα.

  Δικαιούχοι της παραπάνω παροχής είναι όλοι όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει ένα ή και παραπάνω συνεργατικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου έως και 18 μήνες από την έναρξη του επόμενου κύκλου. * Η έκπτωση αυτή δεν αθροίζεται με άλλες εκπτώσεις

  3. Σεμινάριο Δώρο

  Μετά την ολοκλήρωση των προραμμάτων οι επιμορφούμενοι δικαιούνται και ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€. Το ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education και φέρει το θεματικό τίτλο: Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους

  4. Δωρεάν Webinars

  Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι επιμορφούμενοι δικαιούνται την παρακολούθηση 3 μαγνητοσκοπημένων διαδικτυακών εισηγήσεων (Webinars) . Στις εισηγήσεις συμμετέχουν εξαιρετικοί εισηγητές , καθηγητές του Πάντειου Πανεπιστημίου, καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων αλλά και ειδικοί του εκάστοτε κλάδου. Οι εισηγήσεις έχουν διάρκεια έως τρεις ώρες και θα δοθούν και οι παρουσιάσεις των εισηγητών . Οι εισηγήσεις φέρουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:
  1. Αποτελεσματική Επικοινωνία στην Διοίκηση ανθρώπινων πόρων.
  2. Εκπαιδευτικές προκλήσεις στην σύγχρονη εποχή.
  3. Βίαιη συμπεριφορά ανηλίκων. Αντιμετώπιση αιτιών και υποστήριξη των θυμάτων.
  Με την παρακολούθηση τους δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης για τον εκάστοτε τίτλο.

  5. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου

  Με την παρακολούθηση των συνεργατικών προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , οι επιμορφούμενοι έχουν πλήρη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων , καθώς επίσης και την δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων.

  * Το δωρεάν πρόγραμμα υλοποιείται από το ΚΔΒΜ Easy Education.
  8Επικοινωνία
  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Τηλέφωνο: 210 300 97 03
  (help desk 10:00 πμ - 6:00 μμ)

  E-mail: info@kedivim-panteion.gr

  Web site: https://e-learning.panteion.gr/

  Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

  • SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

   4 Μήνες – 300 ώρες

    

   Έναρξη κύκλου 10 Απριλίου 2024

   Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8 Απριλίου 2024

   “Παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία”

    

   Μέχρι και 4 άτοκες δόσεις

   Εγγραφή μόνο με 60€

    

   Ενδιαφέρομαι
  • ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

   9 Μήνες – 450 ώρες

    

   Έναρξη κύκλου: 10 Απριλίου 2024

   Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8 Απριλίου 2024

    

   Εγγραφή μόνο με 60€

   Ενδιαφέρομαι