Προγράμματα

Στηρίζουμε την εκπαίδευση. Μάθε πως μπορείς να το αποκτήσεις με 50% μειωμένα δίδακτρα. Διαφοροποιήσου απο το σύνολο του ανταγωνισμού.
Μοριοδότηση σε προσλήψεις.

Το εξ αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο "Οικονομική εγκληματικότητα και το έγκλημα πίσω από το έγκλημα" διάρκειας 170 ωρών, παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την οικονομική εγκληματικότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κοινωνιολόγους, νομικούς, ψυχολόγους, οικονομολόγους, υπαλλήλους και προσωπικό σωφρονιστικών ιδρυμάτων, εργαζόμενους σε σώματα ασφαλείας και προστασίας του πολίτη, υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας (security), φοιτητές Κοινωνικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Νομικής

1Πληροφορίες
Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφωθούν άτομα που επιθυμούν να λάβουν κατάρτιση στο επιστημονικό πεδίο της οικονομικής εγκληματικότητας, αλλά και επαγγελματίες, ανεξαρτήτως ηλικίας, τόπου διαμονής, κινητικών προβλημάτων (Α.μεΑ), κ.ά. Ως εκ τούτου, η άρση των παραπάνω περιορισμών, καθώς επίσης, η διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, έστω και από απόσταση, αλλά και η διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση, αποτελούν σταθερές επιδιώξεις του προγράμματος.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων για την οικονομική εγκληματικότητά και το τετράγωνο του εγκλήματος: έγκλημα, δράστης, θύμα, κρατικοί φορείς, το οποίο αφορά είτε άτομα ή επιχειρήσεις ή οργανώσεις. Στη συνέχεια, οι γνώσεις να εξειδικευτούν σε θέματα που αφορούν την πρακτική των δραστών και των επιλογών τους. Η μελέτη περιπτώσεων θα συνοδεύει το θεωρητικό και νομοθετικό πλαίσιο ανάλυσης μαζί με τις εφαρμοσμένες πολιτικές για την πρόληψη και τον περιορισμό της οικονομικής εγκληματικότητας.


Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:
1. βασικές έννοιες, θεωρήσεις και μεθόδους της οικονομικής εγκληματικής δράσης
2. διαφορετικές μορφές οικονομικής εγκληματικής πρακτικής και δράσης, καθώς και χαρακτηριστικά των ομάδων δραστών κατά περίπτωση εφόσον αυτά είναι συγκεκριμένα, μέσα από την εγκληματολογική θεωρία και έρευνα
3. τη σχετική με την κάθε μορφή οικονομικής εγκληματικής δράσης νομοθεσία, καθώς και τις υιοθετούμενες εφαρμοσμένες πολιτικές πρόληψης
4. τα βασικά αποτελέσματα εγκληματολογικών ερευνών γύρω την οικονομική εγκληματικότητα και τις μεθόδους αντιμετώπισής της


Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να:
1. αφομοιώσει τα εμπειρικά πορίσματα και τις έννοιες, τις θεωρίες και τα μοντέλα που επεξηγούν τη σύνθετη εγκληματική οικονομική πρακτική
2. δημιουργήσει ορθή αντίληψη, κατά το δυνατόν, για την οικονομική εγκληματικότητα, τις μορφές της και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την κοινωνία και την οικονομία
3. αναπτύξει βασικές δεξιότητες αναγνώρισης ενδεχόμενων κινδύνων οικονομικής εγκληματικής δράσης, καθώς επίσης και ουσιώδεις γνώσεις για έναν γενικό σχεδιασμό πολιτικών αντιμετώπισής της, αν ενδιαφέρεται περισσότερο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κοινωνιολόγους, νομικούς, ψυχολόγους, οικονομολόγους, υπαλλήλους και προσωπικό σωφρονιστικών ιδρυμάτων, εργαζόμενους σε σώματα ασφαλείας και προστασίας του πολίτη, υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας (security), φοιτητές Κοινωνικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Νομικής, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, Ινστιτούτα και οργανώσεις που ασχολούνται με ζητήματα πρόληψης της οικονομικής εγκληματικότητας και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με την οικονομική εγκληματικότητα.

Επιπλέον, με το πέρας του προγράμματος εκδίδεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική προκήρυξη προσλήψεων.
2Θεματικές Ενότητες
Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες

1. Εταιρικό Έγκλημα
2. Απάτη στο Χρηματιστήριο
3. Απάτη στο Τραπεζικό σύστημα
4. Λαθρεμπόριο
5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα)
6. Οικονομία του ποδοσφαίρου και οικονομικό έγκλημα στο ποδόσφαιρο
3Μεθοδολογία Υλοποίησης
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, , με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των επιμορφούμενων με την εκπαιδευτική ομάδα μέσω ειδικού πεδίου στην πλατφόρμα. Στο ειδικά σχεδιασμένο αυτό πεδίο υπάρχει η δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων και της εκπαιδευτικής ομάδας, είτε σε δημόσια συνομιλία είτε ιδιωτικά σε προσωπικό μήνυμα.

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού: ΕΔΩ

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε τεστ αξιολόγησης.
Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα τεστ αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα-σπόνδυλο και οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερου κειμένου και προκύπτουν μέσω τράπεζας θεμάτων. Στις αξιολογήσεις υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων και εμφάνισής τους στους συμμετέχοντες. Για κάθε επιμέρους τεστ αξιολόγησης θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος/η να συγκεντρώσει ποσοστό επιτυχίας ≥ 60%. Τα κουίζ θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων 100άδων ερωτήσεων και θα προκύπτουν στην αξιολόγηση του εκάστοτε μαθητή χωρίς καμία περιοδικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μετρήσιμο μαθησιακό αποτέλεσμα, μιας και θα πρέπει να έχει αναγνώσει ο μαθητής το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.

Η επικοινωνία με την εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος γίνεται μέσω της πλατφόρμας 24 ώρες την ημέρα. Επίσης, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις από την εκπαιδευτική ομάδα και από την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να λαμβάνουν την ενημέρωση τους αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (e-mail, sms) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά.

Ο χρόνος μελέτης και εξάσκησης των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του καθενός και βασίζεται στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού. Για την οργάνωση του χρόνου μελέτης και την τήρηση των προθεσμιών της διαδικασίας αξιολόγησης ο χρήστης της πλατφόρμας υποβοηθάται με τη χρήση του ακαδημαϊκού ημερολογίου που εμφανίζεται στο ταμπλό της πλατφόρμας και του ειδικού χώρου (forum) για νέα και ανακοινώσεις.
4Επιστημονικά Υπεύθυνος
Έφη Λαμπροπούλου

Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Σπούδασε στο Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1977-81, μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βielefeld Γερμανίας, 1982-83. Διδακτορικό από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Freiburg Γερμανίας στην Εγκληματολογία – Σωφρονιστική Πολιτική. Συνεργασία με την ομάδα έρευνας Εγκληματολογίας του Ινστιτούτου Max Planck για αλλοδαπό και διεθνές ποινικό δίκαιο, 1983-87, στο Freiburg Γερμανίας.

Διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο παρελθόν έχει διδάξει στην Αστυνομική Ακαδημία της ΕΛ.ΑΣ. και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Μελέτες για τη μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση της ελληνικής αστυνομίας, τις μορφές αστυνόμευσης, για τις καλές πρακτικές σχετικά με την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών τους, την εθνική πολιτική για τα ναρκωτικά, τη σωφρονιστική πολιτική και τη μεταχείριση των κρατουμένων, τη διαφθορά, τους δράστες υψηλής επικινδυνότητας, τις παράνομες αγορές και το οργανωμένο έγκλημα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τις υποκουλτούρες της φυλακής, την κοινωνιολογία των σύγχρονων πόλεων και θέματα διαχείρισης της ασφάλειας κ.ά.

Η διδασκαλία της αφορά κυρίως τον κοινωνικό και ποινικό έλεγχο του εγκλήματος (οργανώσεις, θεσμούς, πολιτικές) και την Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου. Συνεργασίες με την Ένωση για την πρόληψη των βασανιστηρίων/APT, το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Δικαίου Oρati/Ισπανία, τη CEPOL-Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, το Tennessee Chapter της Αμερικανικής Εταιρείας Δημόσιας Διοίκησης/ASPA και το Institute of Government του κρατικού Πανεπιστημίου του Tennessee, το Πανεπιστήμιο Erasmus (Rotterdam/Ολλανδία), την Ευρωπαϊκή ομάδα για την έρευνα των κοινωνικών κανόνων (GERN) του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (CNRS)/Γαλλία και το Ινστιτούτο Posthumuus του Πανεπιστημίου του Groningen/Ολλανδία, το Φόρουμ ProAdria/Iταλία για τη συνεργασία και τις πολιτικές ασφάλειας στην Αδριατική, το Πανεπιστήμιο της Ghent/Βέλγιο κ.ά. Βασική εισηγήτρια σε διεθνή και ευρωπαϊκά θεματικά εργαστήρια, επιστημονικές ημερίδες και συναντήσεις ομάδων μελέτης. Visiting Fellowship του Πανεπιστήμιου του Cambridge (2011), Μελέτη για την ιδιωτικοποίηση των καταστημάτων κράτησης.

Κριτικός διεθνών και ευρωπαϊκών επιστημονικών περιοδικών. Έχει Πάμπολλες επιστημονικές Δημοσιεύσεις και Εργασίες σε θέματα σχετικά με το γνωστικό της αντικείμενο.

Είναι μέλος ελληνικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών εταιρειών στο πεδίο της, μεταξύ άλλων της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τη Σωφρονιστική Πολιτική, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας, της γερμανικής Εταιρείας για την Διεπιστημονική και Επιστημονική Εγκληματολογία. Είναι επίσης μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών” (www.inep.gr)
5Κόστος Προγράμματος
Κόστος: 295€

60€ κατά την εγγραφή και δυνατότητα αποπληρωμής σε 3 δόσεις.
25% έκπτωση σε: Δημόσιους Υπαλλήλους, ανέργους και σε Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω.
25% Εφάπαξ προεξόφληση ποσού
25% σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (10 ημέρες πριν την έναρξη)
25% Μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων
50% έκπτωση για: Καθηγητές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
50% για όλους όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει έως και 18 μήνες από την έναρξη του παρόντος οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο υλοποιείται με τον συνεργαζόμενο φορέα ΚΔΒΜ Easy Education.
50%σε αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου, στους εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Τιμολογιακή πολιτική για εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου


 • Ποσοστό έκπτωσης Τελική τιμή Αριθμός δόσεων Προκαταβολή για εγγραφή 2η δόση 3η δόση
  0% 295€ 3 60€ 117,50€ 117,50€
  25% 221,25€ 3 60€ 81,25€ 80€
  50% 147,50€ 3 60€ 44,50€ 43€

  *Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την αποστολή των κωδικών εισόδου στην ειδικευμένη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται.
  6Τεχνικός Εξοπλισμός
  Για τη χρήση της πλατφόρμας moodle απαιτούνται ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

  1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.
  2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

  Από την πλευρά του Προγράμματος προσφέρεται εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου Help Desk και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σε ζητήματα χρήσης εξοπλισμού και εγκατάστασης και ρύθμισης του απαραίτητου λογισμικού.

  Επίσης, προσφέρεται υλικό οδηγιών χρήσης και παραδειγμάτων εφαρμογών, όπου αυτό χρειάζεται, καθημερινά, για τους υποψηφίους από τις 10:00πμ έως 18:00μμ στο τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210 3009703)
  7Παροχές - Υποτροφίες
  1.Σε όλα τα Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας ως εξής:

  - Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.

  - Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.

  - Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα.

  - Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

  Οι ενδιαφερόμενοι προς υποτροφία για τα συνεργατικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πάντειου Πανεπιστημίου με το ΚΔΒΜ2 Easy Education μπορούν να κάνουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα που επιθυμούν (εδώ).

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι άνεργοι που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  2.Έκπτωση -50% στην εγγραφή σε επόμενη επιμόρφωση του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή σε ταυτόχρονη εγγραφή

  Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου , στα πλαίσια της εξωστρέφειας του, προσφέρει ποιοτικές επιμορφώσεις με συνέχεια και συνέπεια, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, συμμετέχοντας ενεργά στη δια βίου μάθηση.

  Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας δια της επιλογής των συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχουμε 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε επόμενο συνεργατικό πρόγραμμα της επιλογής σας ή σε ταυτόχρονη εγγραφή σε 2 προγράμματα.

  Δικαιούχοι της παραπάνω παροχής είναι όλοι όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει ένα ή και παραπάνω συνεργατικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου έως και 18 μήνες από την έναρξη του επόμενου κύκλου. * Η έκπτωση αυτή δεν αθροίζεται με άλλες εκπτώσεις

  3. Σεμινάριο Δώρο

  Μετά την ολοκλήρωση των προραμμάτων οι επιμορφούμενοι δικαιούνται και ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€. Το ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education και φέρει το θεματικό τίτλο: Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους

  4. Δωρεάν Webinars

  Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι επιμορφούμενοι δικαιούνται την παρακολούθηση 3 μαγνητοσκοπημένων διαδικτυακών εισηγήσεων (Webinars) . Στις εισηγήσεις συμμετέχουν εξαιρετικοί εισηγητές , καθηγητές του Πάντειου Πανεπιστημίου, καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων αλλά και ειδικοί του εκάστοτε κλάδου. Οι εισηγήσεις έχουν διάρκεια έως τρεις ώρες και θα δοθούν και οι παρουσιάσεις των εισηγητών . Οι εισηγήσεις φέρουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:
  1. Αποτελεσματική Επικοινωνία στην Διοίκηση ανθρώπινων πόρων.
  2. Εκπαιδευτικές προκλήσεις στην σύγχρονη εποχή.
  3. Βίαιη συμπεριφορά ανηλίκων. Αντιμετώπιση αιτιών και υποστήριξη των θυμάτων.
  Με την παρακολούθηση τους δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης για τον εκάστοτε τίτλο.

  5. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου

  Με την παρακολούθηση των συνεργατικών προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , οι επιμορφούμενοι έχουν πλήρη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων , καθώς επίσης και την δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων.

  * Το δωρεάν πρόγραμμα υλοποιείται από το ΚΔΒΜ Easy Education.
  8Επικοινωνία
  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Τηλέφωνο: 210 300 97 03
  (help desk 10:00 πμ - 6:00 μμ)

  E-mail: info@kedivim-panteion.gr

  Web site: https://e-learning.panteion.gr/

  Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

  • ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

   9 Μήνες – 450 ώρες

    

   Έναρξη κύκλου: 19 Σεπτεμβρίου 2024

   Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2024

   Εγγραφή μόνο με 60€

   Ενδιαφέρομαι
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

   3 Mήνες – 200 ώρες

    

   Έναρξη κύκλου: 19 Σεπτεμβρίου 2024

   Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2024

   “Σεμινάριο που οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ”

    

   Εγγραφή μόνο με 60€

    

   Ενδιαφέρομαι
  • ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑΕ):ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

   9 Μήνες – 450 ώρες

    

   Έναρξη κύκλου: 19 Σεπτεμβρίου 2024

   Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2024

    

   Εγγραφή μόνο με 60€

   Ενδιαφέρομαι