Προγράμματα

1Πληροφορίες
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό» διάρκειας 300 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Easy Education αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης με αριθμό αδείας 192044348.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος υλοποιούνται σεμινάρια 300 ωρών, , με σκοπό την επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται της εφαρμοσμένης επικοινωνίας με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα social media και οπτικοακουστικά εργαλεία. Συγκεκριμένα παραδείγματα και εφαρμογές στα πεδία του πολιτισμού και του τουρισμού βοηθούν στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στην παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Έτσι θα επιτύχουν να βελτιώσουν το branding της επιχείρησής τους, αλλά και του τόπου τους. Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν αυξημένες ικανότητες όσον αφορά τις αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό περιβάλλον και στα Κοινωνικά Μέσα, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές προσέλκυσης κοινού επιτυγχάνοντας τελικά την αφοσίωση σημαντικού αριθμού επισκεπτών.

Το πρόγραμμα «Social Media και οπτικοακουστικό υλικό: Εφαρμογές σε Τουρισμό και Πολιτισμό» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο επαγγελματίας του τουρισμού ή οποιοσδήποτε ασχολείται στο ευρύτερο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης να μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες του. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

* Η χρήση των κατάλληλων τεχνικών ψηφιακής επικοινωνίας για την προσέλκυση κοινού.
* Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως το mobile marketing και η παραγωγή βίντεο με κινητό, για βελτίωση του branding της επιχείρησης.
* Η αξιοποίηση δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Κοινωνικά Μέσα για βελτίωση των αφηγηματικών τεχνικών.


Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση αφού παρέχονται γνώσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ διευκολύνοντας στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Kοινωνικά Μέσα και τα smartphones. Ιδιαίτερα ωφελημένοι αναμένεται να είναι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του πολιτισμού και του τουρισμού και εργαζόμενοι στο ευρύτερο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης.

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν γνώση των σημαντικών αλλαγών που συντελούνται στο πεδίο του τουρισμού και της επικοινωνίας και να διαθέτουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Booking.com, TripAdvisor και Airbnb έχουν αλλάξει τα δεδομένα στον τουρισμό και προβάλλουν τη σημασία της προσωποποιημένης και αυθεντικής εμπειρίας.

Χορήγηση Πιστοποιητικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος των 300 ωρών χορηγείται πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης και η προβλεπόμενη μοριοδότηση με 12 βαθμούς ECVET (European Credit system for Vocational Education & Training).

Μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος

Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:
* Σημαντικά εργαλεία ψηφιακής αφήγησης και επικοινωνίας.
* Τις στρατηγικές προσέλκυσης κοινού στο ψηφιακό περιβάλλον
* Τις προκλήσεις που δημιουργούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και η λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού
* Τη σημασία της αυθεντικής και προσωποποιημένης εμπειρίας στον Τουρισμό


Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να:

* Αναπτύσσει πλάνο και δράσεις στο ψηφιακό περιβάλλον
* Παράγει υψηλού επιπέδου περιεχόμενο στα Κοινωνικά Μέσα
* Χρησιμοποιεί εργαλεία mobile marketing και παραγωγής βίντεο με κινητό
* Αναπτύσσει συνεκτικό πλάνο και εστιασμένες στρατηγικές επικοινωνίας ανάλογα με το πλαίσιο της δραστηριοποίησής του και τους επισκέπτες στους οποίους στοχεύει
* Χαρτογραφεί αποτελεσματικά το πεδίο του πολιτιστικού τουρισμού της περιοχής του και να παρέχει το κατάλληλο επικοινωνιακό μείγμα ως μέρος ενός παγκοσμιο-τοπικού συνόλου
2Θεματικές Ενότητες
1. Εισαγωγή στα Κοινωνικά Μέσα και στον Πολιτιστικό Τουρισμό (36 ώρες)
1.1. Το νέο Επικοινωνιακό Παράδειγμα
1.2. Πολιτιστικός Τουρισμός: προνομιακό πεδίο αξιοποίησης των Κοινωνικών Μέσων


2. Παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Αφηγηματικές τεχνικές (54 ώρες) <
2.1. Η οικονομία της εμπειρίας και το digital storytelling στον τουρισμό και τον πολιτισμό
2.2. Παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα Social Media: Αφηγηματικές τεχνικές
2.3. Ψηφιακή αφήγηση στα social media


3. Mobile marketing και παραγωγή βίντεο με κινητό (54 ώρες)
3.1. Η σημασία και ο ρόλος των smartphones στον τουρισμό και τον πολιτισμό
3.2. Στρατηγικό Mobile marketing
3.3. Τεχνικές παραγωγής βίντεο με smartphones


4. Branding επιχείρησης και τόπου (54 ώρες)
4.1. Ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις.
4.2. Μελέτες περίπτωσης για τη διαμόρφωση της ταυτότητας τόπου.
4.3. Ο ρόλος του διαδικτύου και των social media


5. Στρατηγικές προσέλκυσης και αφοσίωσης επισκεπτών μέσω των Social Media και των νέων εργαλείων επικοινωνίας (54 ώρες)
5.1. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επικοινωνιακής διαδικασίας
5.2. Η αποτελεσματική χρήση των social media και των νέων οπτικοακουστικών εργαλείων επικοινωνίας στο τουριστικό και πολιτιστικό πεδίο
5.3. Ψηφιακή επικοινωνία και δικτύωση. Εφαρμοσμένη διάσταση στον τουρισμό και στον πολιτισμό: Instagram, Tik Tok και Podcasts


6. Άσκηση εφαρμοσμένης επικοινωνίας (30 ώρες)
3Μεθοδολογία Υλοποίησης
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την μικτή (blended) εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού: Πατήστε εδώ για να δείτε το δείγμα

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του ΖΟΟΜ ή του Big Blue Button. Ο εκπαιδευτής διδάσκει ζωντανά (real time) το μάθημα έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφάνειες, εικόνες, video και ιστοσελίδες και οι εκπαιδευόμενοι το παρακολουθούν από οπουδήποτε επιθυμούν. Ο καθηγητής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους μέσω ήχου, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης της εικόνας του ιδίου αλλά και των εκπαιδευομένων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων και με τον καθηγητή, με δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος σε όλους τους συμμετέχοντες (δημόσια συνομιλία) ή σε συγκεκριμένο συμμετέχοντα (ιδιωτική συνομιλία).
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά υποβάλλοντας ερωτήσεις, δίνοντας προφορικές ή/και γραπτές απαντήσεις, έχοντας τη δυνατότητα να αποθηκεύουν την τηλεδιάσκεψη και να επαναλάβουν το μάθημα όσες φορές χρειαστεί.

Προς την λήξη του προγράμματος, υλοποιείται μια ζωντανή ψηφιακή συνάντηση διάρκειας 3 ωρών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε τεστ αξιολόγησης & μια γραπτή εργασία.
Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα τεστ αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα-σπόνδυλο και οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερου κειμένου και προκύπτουν μέσω τράπεζας θεμάτων. Στις αξιολογήσεις υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων και εμφάνισής τους στους συμμετέχοντες. Για κάθε επιμέρους τεστ αξιολόγησης θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος/η να συγκεντρώσει ποσοστό επιτυχίας ≥ 60%. Τα κουίζ θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων 100άδων ερωτήσεων και θα προκύπτουν στην αξιολόγηση του εκάστοτε μαθητή χωρίς καμία περιοδικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μετρήσιμο μαθησιακό αποτέλεσμα, μιας και θα πρέπει να έχει αναγνώσει ο μαθητής το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής ομάδας, μία άσκησης εφαρμοσμένης επικοινωνίας (πχ δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου με αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων της περιοχής του εκπαιδευόμενου). Η εργασία υποβάλλεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο ειδικό πεδίο της πλατφόρμας.

Η επικοινωνία με την εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος γίνεται μέσω της πλατφόρμας 24 ώρες την ημέρα. Επίσης, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις από την εκπαιδευτική ομάδα και από την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να λαμβάνουν την ενημέρωση τους αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (e-mail, sms) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά.

Ο χρόνος μελέτης και εξάσκησης των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του καθενός και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού. Για την οργάνωση του χρόνου μελέτης και την τήρηση των προθεσμιών της διαδικασίας αξιολόγησης ο χρήστης της πλατφόρμας υποβοηθάται με τη χρήση του ακαδημαϊκού ημερολογίου που εμφανίζεται στο ταμπλό της πλατφόρμας και του ειδικού χώρου (forum) για νέα και ανακοινώσεις.
4Επιστημονικά Υπεύθυνος
Λέανδρος Νικόλαος
Καθηγητής Οικονομικών με ειδίκευση στην Οικονομία των Μέσων

Ο Νίκος Λέανδρος γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Οικονομικά στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ (Salford University) όπου και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ των Οικονομικών Επιστημών. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Αύγουστο 2020. Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου από το Σεπτέμβριο 2018 μέχρι τον Αύγουστο 2020. Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού την περίοδο Σεπτέμβριος 2010-Αύγουστος 2014.

Δίδαξε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Salford και επί σειρά ετών εργάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας Ελλάδος. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής των ευρωπαϊκών δράσεων COST A20 και COST A30. Eπισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια του εξωτερικoύ μεταξύ των οποίων στο Boston University, Paris 8, Istanbul Bilgi University, Izmir University of Economics, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Mέλος του διδακτικού προσωπικού του Διεθνούς Θερινού Σεμιναρίου της Σύρου «E-Journalism, Cultural Content and Creative Economy».

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων κυρίως σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά των Μέσων και την Οικονομική Ανάπτυξη. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Μαζικά Έντυπα Επικοινωνίας στην Ελλάδα. Οικονομικές και Τεχνολογικές Προσεγγίσεις (Εκδόσεις Δελφίνι, 1992), Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ (Καστανιώτης, 2000), Το Διαδίκτυο. Ανάπτυξη και Αλλαγή (Καστανιώτης, 2005), Επιχειρηματικές Στρατηγικές στη Βιομηχανία των Μέσων (Καστανιώτης, 2008) και Οικονομική Κρίση και Σύγχρονη Ανάπτυξη. Η Οπτική της Πολιτικής Οικονομίας (Εκδόσεις Διόνικος, 2012). Επίσης έχει επιμεληθεί τα βιβλία: Νέες Τεχνολογίες, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Βιβλίο, μαζί με το Γιώργο Παυλίδη (Εκδόσεις Ζήτη, 2004), The Impact of Internet on the Mass Media in Europe (Abramis, 2006) και Tourism and New Media (με Z. Andreopoulou, G. Quaranta & R. Salvia), (Franco Angeli, 2016).

Εισηγητές
Κάπος Παναγιώτης, Πολιτιστικός Διαχειριστής (MSc)/Εκδότης, Διδάκτωρ τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου.
Ο Παναγιώτης Κάπος γεννήθηκε στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των εκδόσεων βιβλίου, της πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας. Το 2014 ίδρυσε και έκτοτε διευθύνει την εταιρεία εκδόσεων βιβλίων και υπηρεσιών πολιτιστικής επικοινωνίας-δημοσίων σχέσεων Creative Force / Oasis Publications. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επιμέλεια-διόρθωση κειμένων στο έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον, όπως και στη δημιουργία, επιμέλεια και διαχείριση περιεχομένου σε ιστότοπους και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Διευθύνει και επιμελείται, εκτός των άλλων, σειρές βιβλίων για τις Πολιτιστικές Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), τον Ψηφιακό Πολιτισμό και τον Πολιτιστικό Τουρισμό ενώ για δύο χρόνια υπήρξε υπεύθυνος έκδοσης και αρχισυντάκτης του δεκαεξασέλιδου ενθέτου «Πολιτιστικές Διαδρομές» στην εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στη “Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων”, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η διπλωματική του διατριβή είχε τίτλο: “Η πολιτιστική επικοινωνία στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης: διαστάσεις, προκλήσεις και μεταμορφώσεις της επικοινωνιακής διαδικασίας στους πολιτιστικούς οργανισμούς του 21ου αιώνα. Μελέτη περίπτωσης: Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών”.

Τον Μάρτιο 2021 υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Η ψηφιακή μετάβαση της εκδοτικής βιομηχανίας βιβλίου στο νέο οικοσύστημα αξίας και δικτύωσης: η ελληνική περίπτωση» που εκπονήθηκε στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες, την ψηφιακή επικοινωνία και τον Πολιτιστικό Τουρισμό, ενώ έρευνες και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σε διεθνείς εκθέσεις, επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

Παπαδοπούλου Λαμπρινή, Διδάκτωρ τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου Η Λαμπρινή Παπαδοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι Διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και η διατριβή της εστιάζει στην αναζήτηση κι έρευνα των νέων κι εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων που αναδύονται στο πεδίο της επικοινωνίας. Οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 2017 έως και σήμερα έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο όπου κι εξακολουθεί να διδάσκει. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης με πιο πρόσφατο την εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) το οποίο είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει δικαστικούς λειτουργούς αλλά και επαγγελματίες των ΜΜΕ σε ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης.

Από το 2003 έως και σήμερα εργάζεται ως επαγγελματίας δημοσιογράφος (τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης) κι έχει εργαστεί σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, τοπικές κι εθνικές εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες. Από το 2017 εργάζεται στην εφημερίδα Documento αρθρογραφώντας για θέματα ελευθερίας του Τύπου.

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικό κυρίως σε θέματα που αφορούν τα επιχειρηματικά μοντέλα των Μέσων. Μέσα στο 2021 πρόκειται να εκδοθεί το βιβλίο της με θέμα «ΜΜΕ και κοινωνική οικονομία στον 21ο αιώνα».

Τριανταφύλλου Σωτήρης, Εκπαιδευτής ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Δημοσίων ΙΕΚ, Διδάκτωρ τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου. Ο Σωτήρης Τριανταφύλλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτής ενηλίκων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Είναι Διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου από το οποίο έλαβε και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα και στο οποίο διδάσκει το μάθημα του Αθλητικού Ρεπορτάζ. Διδάσκει επίσης στο τμήμα Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κατά το παρελθόν είχε διδάξει στο τμήμα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Το 2020 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Τα ΜΜΕ και η δημοσιογραφία σε μετάβαση. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην ψηφιακή εποχή» (Εκδόσεις Δισίγμα). Από το 2012 έως το 2018 διετέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). Το 2014 καθιέρωσε ως πρόεδρος του ΠΣΑΤ το Σχολείο Αθλητικών Συντακτών, το οποίο έκτοτε διεξάγεται κάθε χρόνο στα εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία. Έχει επίσης δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και δεκάδες ομιλίες και παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες.

Είναι αρχισυντάκτης στην ιστοσελίδα Sports3 και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (AIPS Europe) από το 2017. Από το από το 2006 έως το 2014 διετέλεσε μέλος του Μικτού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος από το 1992 και έχει εργαστεί σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχει καλύψει μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Κύπελλα και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ποδοσφαίρου) και έχει αρθρογραφήσει για σημαντικά ζητήματα, ενώ έχει διατελέσει παρουσιαστής εκπομπών, δελτίων ειδήσεων σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Το 2019 τιμήθηκε για την προσφορά του στη δημοσιογραφία από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση.
5Κόστος Προγράμματος
Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στα 290€ σε 4 δόσεις (60€ κατά την εγγραφή)

Επίλεξε τις επιμορφώσεις του Παντείου Πανεπιστημίου και επωφελήσου των παροχών:

Εγγράψου με μόλις 60€ Προκαταβολή • Μπορείς να αποπληρώσεις την επιμόρφωση σου σε έως και 4 μήνες
• Έως -50% Κοινωνική Πολιτική Κόστους Παρακολούθησης
• Πάγια πολιτική υποτροφιών για ανέργους
• Πλήρη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Παντείου και άλλων ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων και διαδανεισμός βιβλίων
• -50% σε επόμενη επιμόρφωση στα συνεργατικά προγράμματα του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ (τα προγράμματα που έχουν αρχική τιμή 255 € δεν εμπίπτουν σε αυτήν την έκπτωση).
• Δώρο επιμόρφωση 100 ωρών αξίας 175 €
• Μπορείς να ρυθμίσεις την επιμόρφωση σύμφωνα με τον προσωπικό σου χρόνο
• Κορυφαίοι επιστημονικά υπεύθυνοι και εισηγητές
• Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό
• Καθημερινή υποστήριξη σε εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα
• Μοριοδοτούμενα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά παρακολούθησης με δια βίου ισχύ και την ασφάλεια του Παντείου Πανεπιστημίου

Εκπτωτικές κατηγορίες:
25% έκπτωση για ανέργους, εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στο δημόσιο τομέα (διορισμένους & αναπληρωτές), για Άτομα με Αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω ή για πρόωρη εγγραφή (10 μέρες πριν την έναρξη).
25% έκπτωση σε περίπτωση προεξόφλησης.
25% έκπτωση για μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων και άνω.
50% έκπτωση για όλους όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει έως και 18 μήνες από την έναρξη του παρόντος οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου ή επιθυμούν να παρακολουθήσουν παράλληλα το 2ο πρόγραμμα.
50% έκπτωση για απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου.
50% έκπτωση για καθηγητές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 • Τιμολογιακή πολιτική για εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου
 • Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την εγγραφή σας, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου.

  -->Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€, με τίτλο: «Οργάνωση & σχεδιασμός διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους»

  Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις εκπτωτικές κατηγορίες και στο www.e-learning.panteion.gr
  6Τεχνικός Εξοπλισμός
  Για τη χρήση της πλατφόρμας moodle απαιτούνται ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

  1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.
  2. Σύνδεση ADSL στο Διαδίκτυο.

  Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Τηλεδιασκέψεις), οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να:

  1. Χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή Mozilla Firefox.
  2. Διαθέτουν μικρόφωνο και ακουστικά και προαιρετικά και μια κάμερα.

  Από την πλευρά του Προγράμματος προσφέρεται εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου Help Desk και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σε ζητήματα χρήσης εξοπλισμού και εγκατάστασης και ρύθμισης του απαραίτητου λογισμικού.

  Επίσης, προσφέρεται υλικό οδηγιών χρήσης και παραδειγμάτων εφαρμογών, όπου αυτό χρειάζεται, καθημερινά, για τους υποψηφίους από τις 10:00πμ έως 5:00μμ στο τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210 3009703)
  7Παροχές - Υποτροφίες
  1.Σε όλα τα Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας ως εξής:

  - Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.

  - Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.

  - Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα.

  - Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

  Οι ενδιαφερόμενοι προς υποτροφία για τα συνεργατικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πάντειου Πανεπιστημίου με το ΚΔΒΜ2 Easy Education μπορούν να κάνουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα που επιθυμούν (εδώ).

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι άνεργοι που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  2.Έκπτωση -50% στην εγγραφή σε επόμενη επιμόρφωση του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή σε ταυτόχρονη εγγραφή

  Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου , στα πλαίσια της εξωστρέφειας του, προσφέρει ποιοτικές επιμορφώσεις με συνέχεια και συνέπεια, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, συμμετέχοντας ενεργά στη δια βίου μάθηση.

  Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας δια της επιλογής των συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχουμε 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε επόμενο συνεργατικό πρόγραμμα της επιλογής σας ή σε ταυτόχρονη εγγραφή σε 2 προγράμματα.

  Δικαιούχοι της παραπάνω παροχής είναι όλοι όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει ένα ή και παραπάνω συνεργατικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου έως και 18 μήνες από την έναρξη του επόμενου κύκλου. * Η έκπτωση αυτή δεν αθροίζεται με άλλες εκπτώσεις

  3. Σεμινάριο Δώρο

  Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι επιμορφούμενοι δικαιούνται και ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€. Το ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education και φέρει το θεματικό τίτλο: Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους

  4. Δωρεάν Webinars

  Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι επιμορφούμενοι δικαιούνται την παρακολούθηση 3 μαγνητοσκοπημένων διαδικτυακών εισηγήσεων (Webinars) . Στις εισηγήσεις συμμετέχουν εξαιρετικοί εισηγητές , καθηγητές του Πάντειου Πανεπιστημίου, καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων αλλά και ειδικοί του εκάστοτε κλάδου. Οι εισηγήσεις έχουν διάρκεια έως τρεις ώρες και θα δοθούν και οι παρουσιάσεις των εισηγητών . Οι εισηγήσεις φέρουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:
  1. Αποτελεσματική Επικοινωνία στην Διοίκηση ανθρώπινων πόρων.
  2. Εκπαιδευτικές προκλήσεις στην σύγχρονη εποχή.
  3. Βίαιη συμπεριφορά ανηλίκων. Αντιμετώπιση αιτιών και υποστήριξη των θυμάτων.
  Με την παρακολούθηση τους δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης για τον εκάστοτε τίτλο.

  5. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου

  Με την παρακολούθηση των συνεργατικών προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , οι επιμορφούμενοι έχουν πλήρη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων , καθώς επίσης και την δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων.

  * Το δωρεάν πρόγραμμα υλοποιείται από το ΚΔΒΜ Easy Education.
  8Επικοινωνία
  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Τηλέφωνο: 210 300 97 03
  (help desk 10:00 πμ - 6:00 μμ)

  E-mail: info@kedivim-panteion.gr

  Web site: https://e-learning.panteion.gr/

  Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

  • ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

   9 Mήνες – 600 ώρες

    

   Έναρξη κύκλου: 10 Απριλίου 2024

   Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8 Απριλίου 2024

   “Κορυφαία επιλογή για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη”

    

   Μέχρι και 9 άτοκες δόσεις

    

   Εγγραφή μόνο με 60€

    

   Ενδιαφέρομαι
  • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

   3 μήνες – 170 ώρες

   Έναρξη κύκλου 10 Απριλίου 2024

   Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8 Απριλίου 2024

    

   “Πόσο σημαντική είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για μια επιχείρηση ή οργανισμό;”

    

   Μέχρι και 3 άτοκες δόσεις

    

   Εγγραφή μόνο με 60€

    

   Ενδιαφέρομαι