Προγράμματα

Στηρίζουμε την εκπαίδευση. Μάθε πως μπορείς να το αποκτήσεις με 50% μειωμένα δίδακτρα. Διαφοροποιήσου απο το σύνολο του ανταγωνισμού.
Μοριοδότηση σε προσλήψεις.

1Πληροφορίες
Σκοπός του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει στους επιμορφούμενους τη βασική γνώση και δεξιότητα της μεθοδολογίας της έρευνας, δηλαδή της θεωρητικής σύλληψης και διατύπωσης ερευνητικών ερωτημάτων/υποθέσεων, του ελέγχου τους με στατιστικά μέσα, της παρουσίασης των αποτελεσμάτων και της συζήτησής τους. Η γνώση και δεξιότητα αυτή είναι κοινή («οριζόντια») στα πεδία των επιστημών της ζωής, της υγείας και της κοινωνίας.

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να θέτουν ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις και να διαμορφώνουν ποσοτικά δεδομένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπόκεινται πρακτικά και άμεσα σε στατιστικό έλεγχο μέσω λογισμικού, όπως το Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) που χρησιμοποιείται ευρύτατα σε Πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Περαιτέρω θα μπορούν να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στην κοινή γλώσσα του APA Style και να τα συζητά βάσει κοινώς αποδεκτών κανόνων. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λάβουν γνώσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς να κατανοούν, αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών, να «διαβάζουν» κριτικά έρευνες ποσοτικών δεδομένων και στατιστικές αναλύσεις και να τις χρησιμοποιούν στην εργασία τους συμβουλευτικά ή ως βάση δικών τους ερευνών.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να έχουν τη δεξιότητα να κατανοήσουν τα αποτελέσματα μιας δημοσιευμένης έρευνας, σε άτομα που επιθυμούν να διεξάγουν τη δική τους έρευνα, καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αναγνώσει κριτικά έρευνες που εμπεριέχουν ποσοτικά δεδομένα και στατιστικές αναλύσεις, τις οποίες χρησιμοποιούν στην εργασία τους συμβουλευτικά, αποτελούν βάση για τις δικές τους έρευνες ή απλώς γνωστοποιούνται από τα μέσα ενημέρωσης.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να έχουν τη δεξιότητα να κατανοήσουν τα αποτελέσματα μιας δημοσιευμένης έρευνας, σε άτομα που επιθυμούν να διεξάγουν τη δική τους έρευνα, καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αναγνώσει κριτικά έρευνες που εμπεριέχουν ποσοτικά δεδομένα και στατιστικές αναλύσεις, τις οποίες χρησιμοποιούν στην εργασία τους συμβουλευτικά, αποτελούν βάση για τις δικές τους έρευνες ή απλώς γνωστοποιούνται από τα μέσα ενημέρωσης.
Με το πέρας του προγράμματος εκδίδεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική προκήρυξη προσλήψεων.
2Θεματικές Ενότητες
Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες

1. Εισαγωγή στην επιστημονική μέθοδο έρευνας
2. Εισαγωγή σε βασικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης με το SPSS
3. Εισαγωγή στην ανάλυση διακύμανσης και παλινδρόμησης με το SPSS
3Μεθοδολογία Υλοποίησης
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Το υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Για κάθε θεματική ενότητα έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή βιντεομαθημάτων στα οποία αναπτύσσεται , αναλύεται και επεξηγείται το περιεχόμενο του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε τεστ αξιολόγησης & γραπτές εργασίες.
Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα τεστ αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα-σπόνδυλο και οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερου κειμένου και προκύπτουν μέσω τράπεζας θεμάτων. Στις αξιολογήσεις υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων και εμφάνισής τους στους συμμετέχοντες. Για κάθε επιμέρους τεστ αξιολόγησης θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος/η να συγκεντρώσει ποσοστό επιτυχίας ≥ 60%. Τα κουίζ θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων 100άδων ερωτήσεων και θα προκύπτουν στην αξιολόγηση του εκάστοτε μαθητή χωρίς καμία περιοδικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μετρήσιμο μαθησιακό αποτέλεσμα, μιας και θα πρέπει να έχει αναγνώσει ο μαθητής το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους εργασίες υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής ομάδας, οι οποίες υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στα ειδικά πεδία της πλατφόρμας. Έτσι προάγεται και ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των εκπαιδευομένων με αποτέλεσμα την ακόμα καλύτερη εκμετάλλευση του εκπαιδευτικού υλικού.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των επιμορφούμενων με την εκπαιδευτική ομάδα μέσω ειδικού πεδίου στην πλατφόρμα. Στο ειδικά σχεδιασμένο αυτό πεδίο υπάρχει η δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων και της εκπαιδευτικής ομάδας, είτε σε δημόσια συνομιλία είτε ιδιωτικά σε προσωπικό μήνυμα.
4Επιστημονικά Υπεύθυνη
Χριστίνα Παρπούλα

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες του Ανθρώπου και της Κοινωνίας.
Η Χριστίνα Παρπούλα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 93/τ.Γ'/03-02-2020). Ανήκει στον Τομέα Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας.
Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, διδάσκει τα μαθήματα:
Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Μονομεταβλητής Ανάλυσης.
Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Διμεταβλητής και Πολυμεταβλητής Ανάλυσης.
Εργαστήρια Ψυχολογίας.
Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής.
Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην επιστημονική περιοχή “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία” στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι διδάκτορας στη Στατιστική, Τομέας Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ, με τίτλο διδακτορικής διατριβής “Στατιστική Ανάλυση Παραγοντικών Σχεδιασμών, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα και Κριτήρια Επιλογής Μοντέλων”.
5Κόστος Προγράμματος
Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται είναι 290 ευρώ σε 3 δόσεις (60 ευρώ κατά την εγγραφή) και το υπόλοιπο ποσό χωρίζεται σε 2 δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται με το πέρας κάθε μήνα του προγράμματος.

Κόστος συμμετοχής: 290€ σε 3 δόσεις (60€ κατά την εγγραφή)
- 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, σε ανέργους και σε Άτομα με Αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω.
- 25% Εφάπαξ προεξόφληση ποσού.
- 25% Μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων σε 3 δόσεις.
- 25% σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (10 ημέρες πριν την έναρξη), σε 3 δόσεις .
- 50%έκπτωση για: Απόφοιτους του Παντείου πανεπιστημίου σε 3 δόσεις.
- 50% έκπτωση για: Καθηγητές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε 3 δόσεις.
- 50% για όλους όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει έως και 18 μήνες από την έναρξη του παρόντος οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ Easy Education.
- 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων στους εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου.
6Τεχνικός Εξοπλισμός
Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.
2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο (download: 1 Mbps, upload: 0.5 Mbps).
7Παροχές - Υποτροφίες
1.Σε όλα τα Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας ως εξής:

- Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.

- Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.

- Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα.

- Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι προς υποτροφία για τα συνεργατικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πάντειου Πανεπιστημίου με το ΚΔΒΜ2 Easy Education μπορούν να κάνουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα που επιθυμούν (εδώ).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι άνεργοι που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

2.Έκπτωση -50% στην εγγραφή σε επόμενη επιμόρφωση του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή σε ταυτόχρονη εγγραφή

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου , στα πλαίσια της εξωστρέφειας του, προσφέρει ποιοτικές επιμορφώσεις με συνέχεια και συνέπεια, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, συμμετέχοντας ενεργά στη δια βίου μάθηση.

Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας δια της επιλογής των συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχουμε 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε επόμενο συνεργατικό πρόγραμμα της επιλογής σας ή σε ταυτόχρονη εγγραφή σε 2 προγράμματα.

Δικαιούχοι της παραπάνω παροχής είναι όλοι όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει ένα ή και παραπάνω συνεργατικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου έως και 18 μήνες από την έναρξη του επόμενου κύκλου. * Η έκπτωση αυτή δεν αθροίζεται με άλλες εκπτώσεις

3. Σεμινάριο Δώρο

Μετά την ολοκλήρωση των προραμμάτων οι επιμορφούμενοι δικαιούνται και ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€. Το ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education και φέρει το θεματικό τίτλο: Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους

4. Δωρεάν Webinars

Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι επιμορφούμενοι δικαιούνται την παρακολούθηση 3 μαγνητοσκοπημένων διαδικτυακών εισηγήσεων (Webinars) . Στις εισηγήσεις συμμετέχουν εξαιρετικοί εισηγητές , καθηγητές του Πάντειου Πανεπιστημίου, καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων αλλά και ειδικοί του εκάστοτε κλάδου. Οι εισηγήσεις έχουν διάρκεια έως τρεις ώρες και θα δοθούν και οι παρουσιάσεις των εισηγητών . Οι εισηγήσεις φέρουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:
 1. Αποτελεσματική Επικοινωνία στην Διοίκηση ανθρώπινων πόρων.
 2. Εκπαιδευτικές προκλήσεις στην σύγχρονη εποχή.
 3. Βίαιη συμπεριφορά ανηλίκων. Αντιμετώπιση αιτιών και υποστήριξη των θυμάτων.
Με την παρακολούθηση τους δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης για τον εκάστοτε τίτλο.

5. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου

Με την παρακολούθηση των συνεργατικών προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , οι επιμορφούμενοι έχουν πλήρη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων , καθώς επίσης και την δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων.

* Το δωρεάν πρόγραμμα υλοποιείται από το ΚΔΒΜ Easy Education.
8Επικοινωνία
Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 210 300 97 03
(help desk 10:00 πμ - 6:00 μμ)

E-mail: info@kedivim-panteion.gr

Web site: https://e-learning.panteion.gr/

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  3 Mήνες – 200 ώρες

   

  Έναρξη κύκλου: 19 Σεπτεμβρίου 2024

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2024

  “Σεμινάριο που οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ”

   

  Εγγραφή μόνο με 60€

   

  Ενδιαφέρομαι
 • ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

  9 Μήνες – 450 ώρες

   

  Έναρξη κύκλου: 19 Σεπτεμβρίου 2024

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2024

  Εγγραφή μόνο με 60€

  Ενδιαφέρομαι
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑΕ):ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  9 Μήνες – 450 ώρες

   

  Έναρξη κύκλου: 19 Σεπτεμβρίου 2024

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2024

   

  Εγγραφή μόνο με 60€

  Ενδιαφέρομαι