Προγράμματα

Στηρίζουμε την εκπαίδευση. Μάθε πως μπορείς να το αποκτήσεις με 50% μειωμένα δίδακτρα. Διαφοροποιήσου απο το σύνολο του ανταγωνισμού.
Μοριοδότηση σε προσλήψεις.

1Πληροφορίες
Το πρόγραμμα Eπιμόρφωσης στην Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική της χρόνιας νόσου και της Αναπηρίας, έχει ως στόχο την παροχή εφαρμόσιμης γνώσης στην ψυχολογία και την συμβουλευτική της χρόνιας νόσου και της αναπηρίας. Περίπου το 1/3 του πληθυσμού πάσχει από κάποια χρόνια νόσο ή εμφανίζει κάποιας μορφής αναπηρία, ενώ στο μέλλον το ποσοστό αυτό προβλέπεται να αυξηθεί. Η εμφάνιση μιας χρόνιας νόσου ή αναπηρίας διαταράσσει την ομαλότητα του τρόπου ζωής των ατόμων και των οικείων τους και αλλοιώνει την ποιότητα της ζωής τους. Η σωστή και επιστημονικά ορθή ψυχολογική υποστήριξη διευκολύνει την αντιμετώπιση και την καίρια προσαρμογή, σε όλα τα στάδια της χρόνιας νόσου (προδιαγνωστική, οξεία, χρόνια, ενδεχομένως τελική) και της όποιας αναπηρίας.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα είναι σε θέση να διακρίνουν το περιεχόμενο των εννοιών της υγείας, της ασθένειας και της αναπηρίας. Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές και θεωρητικούς ορισμούς που συνδέονται με τις αντιληπτικές διαστάσεις και την γνωστική αναπαράσταση της ασθένειας και της αναπηρίας Ακόμη θα διακρίνουν τις βασικές αρχές συμβουλευτικής στην υγεία και την αναπηρία μέσω του προσδιορισμού των θεωρητικών προσεγγίσεων αλλά και των πρακτικών και διαδικασιών που εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση (συμβουλευτική πρόληψης, αντιμετώπισης κρίσεων, γνωστοποίησης και πένθους).

Με βάση τα παραπάνω οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να ενημερώνουν και να ευαισθητοποιούν όλους τους εμπλεκόμενους σε θέματα διαχείρισης χρόνιων ασθενειών και αναπηρίας έχοντας ως κριτήριο την υιοθέτηση και την προώθηση της ψυχολογίας της αποκατάστασης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο μέσω της ασθενοκεντρικής προσέγγισης της συμβουλευτικής διαδικασίας

Εφόσον οι συμμετέχοντες συγκεντρώνουν και τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα θα είναι σε θέση να ασκήσει συμβουλευτική μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων κατά περίπτωση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται :
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες υγείας, συμβούλους, φροντιστές και όσους γενικότερα εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και διαχείριση της χρόνιας νόσου και οποιασδήποτε μορφή αναπηρίας. Απευθύνεται επίσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση. Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να ενδυναμώσει και να ευαισθητοποιήσει οποιοδήποτε έρχεται σε επαφή με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας λόγω χρόνιας νόσου ή αναπηρίας
2Θεματικές Ενότητες
Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες

1. Βασικές Αρχές. Υγεία, Χρόνια νόσος και αναπηρία
2. Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία στο χώρο της υγείας
3. Ψυχολογία και Συμβουλευτική σε καταληκτικά νοσήματα
4. Ψυχολογία και Συμβουλευτική της οικογένειας
5. Ψυχολογικές και Συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε σωματικές αναπηρίες
3Μεθοδολογία Υλοποίησης
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την μικτή (blended) εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του ΖΟΟΜ ή του Big Blue Button. Ο εκπαιδευτής διδάσκει ζωντανά (real time) το μάθημα έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφάνειες, εικόνες, video και ιστοσελίδες και οι εκπαιδευόμενοι το παρακολουθούν από οπουδήποτε επιθυμούν. Ο καθηγητής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους μέσω ήχου, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης της εικόνας του ιδίου αλλά και των εκπαιδευομένων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων και με τον καθηγητή, με δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος σε όλους τους συμμετέχοντες (δημόσια συνομιλία) ή σε συγκεκριμένο συμμετέχοντα (ιδιωτική συνομιλία). Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά υποβάλλοντας ερωτήσεις, δίνοντας προφορικές ή/και γραπτές απαντήσεις, έχοντας τη δυνατότητα να αποθηκεύουν την τηλεδιάσκεψη και να επαναλάβουν το μάθημα όσες φορές χρειαστεί.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε τεστ αξιολόγησης.
Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα τεστ αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα-σπόνδυλο και οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερου κειμένου και προκύπτουν μέσω τράπεζας θεμάτων. Στις αξιολογήσεις υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων και εμφάνισής τους στους συμμετέχοντες. Για κάθε επιμέρους τεστ αξιολόγησης θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος/η να συγκεντρώσει ποσοστό επιτυχίας ≥ 60%. Τα κουίζ θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων 100άδων ερωτήσεων και θα προκύπτουν στην αξιολόγηση του εκάστοτε μαθητή χωρίς καμία περιοδικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μετρήσιμο μαθησιακό αποτέλεσμα, μιας και θα πρέπει να έχει αναγνώσει ο μαθητής το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των επιμορφούμενων με την εκπαιδευτική ομάδα μέσω ειδικού πεδίου στην πλατφόρμα. Στο ειδικά σχεδιασμένο αυτό πεδίο υπάρχει η δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων και της εκπαιδευτικής ομάδας, είτε σε δημόσια συνομιλία είτε ιδιωτικά σε προσωπικό μήνυμα.
4Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κορδούτης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Κορδούτης είναι Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 575/τ.Γ'/06-06-2013) και Πρόεδρος του Τμήματος. Ανήκει στον Τομέα Κοινωνικής Ψυχολογίας. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Συντονιστής της Ειδίκευσης "Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις" του ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.

Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διδάσκει τα μαθήματα: Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής
Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας
Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων Ι
Ταυτότητα Φύλου
Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων ΙΙ

Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας). Έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ψυχολογία, University of California, Santa Barbara, Department of Psychology. Είναι Διδάκτορας στην Ψυχολογία, University of California, Santa Barbara, Department of Psychology.
5Κόστος Προγράμματος
Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται είναι 690 ευρώ σε 3 δόσεις (60 ευρώ κατά την εγγραφή) και το υπόλοιπο ποσό χωρίζεται σε 2 δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται με το πέρας κάθε μήνα του προγράμματος.

Κόστος συμμετοχής: 690€ σε 3 δόσεις (60€ κατά την εγγραφή)
- 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, σε ανέργους και σε Άτομα με Αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω και στους συνοδούς/φροντιστές τους, σε τρίτεκνους και πολύτεκνους.
- 25% Εφάπαξ προεξόφληση ποσού.
- 25% Μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων σε 3 δόσεις.
- 25% σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (10 ημέρες πριν την έναρξη), σε 3 δόσεις .
- 50% έκπτωση για: Απόφοιτους του Παντείου πανεπιστημίου σε 3 δόσεις.
- 50% έκπτωση για: Καθηγητές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε 3 δόσεις.
- 50% για όλους όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει έως και 18 μήνες από την έναρξη του παρόντος οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ Easy Education.
- 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων στους εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου.
6Τεχνικός Εξοπλισμός
Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.
2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο (download: 1 Mbps, upload: 0.5 Mbps).
7Παροχές - Υποτροφίες
1.Σε όλα τα Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας ως εξής:

- Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.

- Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.

- Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα.

- Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι προς υποτροφία για τα συνεργατικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πάντειου Πανεπιστημίου με το ΚΔΒΜ2 Easy Education μπορούν να κάνουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα που επιθυμούν (εδώ).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι άνεργοι που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

2.Έκπτωση -50% στην εγγραφή σε επόμενη επιμόρφωση του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή σε ταυτόχρονη εγγραφή

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου , στα πλαίσια της εξωστρέφειας του, προσφέρει ποιοτικές επιμορφώσεις με συνέχεια και συνέπεια, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, συμμετέχοντας ενεργά στη δια βίου μάθηση.

Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας δια της επιλογής των συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχουμε 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε επόμενο συνεργατικό πρόγραμμα της επιλογής σας ή σε ταυτόχρονη εγγραφή σε 2 προγράμματα.

Δικαιούχοι της παραπάνω παροχής είναι όλοι όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει ένα ή και παραπάνω συνεργατικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου έως και 18 μήνες από την έναρξη του επόμενου κύκλου. * Η έκπτωση αυτή δεν αθροίζεται με άλλες εκπτώσεις

3. Σεμινάριο Δώρο

Μετά την ολοκλήρωση των προραμμάτων οι επιμορφούμενοι δικαιούνται και ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€. Το ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education και φέρει το θεματικό τίτλο: Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους

4. Δωρεάν Webinars

Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι επιμορφούμενοι δικαιούνται την παρακολούθηση 3 μαγνητοσκοπημένων διαδικτυακών εισηγήσεων (Webinars) . Στις εισηγήσεις συμμετέχουν εξαιρετικοί εισηγητές , καθηγητές του Πάντειου Πανεπιστημίου, καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων αλλά και ειδικοί του εκάστοτε κλάδου. Οι εισηγήσεις έχουν διάρκεια έως τρεις ώρες και θα δοθούν και οι παρουσιάσεις των εισηγητών . Οι εισηγήσεις φέρουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:
 1. Αποτελεσματική Επικοινωνία στην Διοίκηση ανθρώπινων πόρων.
 2. Εκπαιδευτικές προκλήσεις στην σύγχρονη εποχή.
 3. Βίαιη συμπεριφορά ανηλίκων. Αντιμετώπιση αιτιών και υποστήριξη των θυμάτων.
Με την παρακολούθηση τους δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης για τον εκάστοτε τίτλο.

5. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου

Με την παρακολούθηση των συνεργατικών προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , οι επιμορφούμενοι έχουν πλήρη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων , καθώς επίσης και την δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων.

* Το δωρεάν πρόγραμμα υλοποιείται από το ΚΔΒΜ Easy Education.
8Επικοινωνία
Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 210 300 97 03
(help desk 10:00 πμ - 6:00 μμ)

E-mail: info@kedivim-panteion.gr

Web site: https://e-learning.panteion.gr/

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  3 Mήνες – 200 ώρες

   

  Έναρξη κύκλου: 19 Σεπτεμβρίου 2024

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2024

  “Σεμινάριο που οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ”

   

  Εγγραφή μόνο με 60€

   

  Ενδιαφέρομαι
 • ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

  9 Μήνες – 450 ώρες

   

  Έναρξη κύκλου: 19 Σεπτεμβρίου 2024

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2024

  Εγγραφή μόνο με 60€

  Ενδιαφέρομαι
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑΕ):ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  9 Μήνες – 450 ώρες

   

  Έναρξη κύκλου: 19 Σεπτεμβρίου 2024

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2024

   

  Εγγραφή μόνο με 60€

  Ενδιαφέρομαι